การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังคด
__2. auditory fremitusB. เสียงหายใจ
__3. breath soundC. หลังคดและหลังโกง
__4. deminished breath soundD. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. หลังแอ่น
__7. kyphosisG. หลังโกง
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__9. scoliosisI. อกนูนเหมือนอกไก่
__10. tactile fremitusJ. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด

__11. barrel chestK. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__12. crepitation soundL. อกบุ๋ม
__13. funnel chestM. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__14. midclavicular lineN. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__15. paradoxical breathingO. เสียงกรอบแกรบ
__16. pleural friction rubP. ภาวะบวม
__17. pursed lip breathingQ. อกถังเบียร์
__18. rhonchi soundR. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__19. swellingS. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__20. wheezing soundT. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.H  2.J  3.B  4.E  5.F  6.C  7.G  8.I  9.A  10.D  

11.Q  12.O  13.L  14.N  15.T  16.R  17.S  18.K  19.P  20.M  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.