การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังแอ่น
__2. auditory fremitusB. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__3. breath soundC. หลังโกง
__4. deminished breath soundD. หลังคดและหลังโกง
__5. increased lordosisE. หลังคด
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__7. kyphosisG. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__8. pigeon chestH. อกนูนเหมือนอกไก่
__9. scoliosisI. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__10. tactile fremitusJ. เสียงหายใจ

__11. barrel chestK. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__12. crepitation soundL. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__13. funnel chestM. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__14. midclavicular lineN. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__15. paradoxical breathingO. ภาวะบวม
__16. pleural friction rubP. เสียงกรอบแกรบ
__17. pursed lip breathingQ. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__18. rhonchi soundR. อกบุ๋ม
__19. swellingS. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__20. wheezing soundT. อกถังเบียร์
Students who took this test also took :

Answer Key

1.I  2.B  3.J  4.F  5.A  6.D  7.C  8.H  9.E  10.G 

11.T  12.P  13.R  14.Q  15.S  16.K  17.M  18.N  19.O  20.L 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.