การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังคด
__2. auditory fremitusB. อกนูนเหมือนอกไก่
__3. breath soundC. หลังโกง
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__5. increased lordosisE. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__6. kyphoscoliosisF. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__7. kyphosisG. หลังแอ่น
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__9. scoliosisI. หลังคดและหลังโกง
__10. tactile fremitusJ. เสียงหายใจ

__11. barrel chestK. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__12. crepitation soundL. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__13. funnel chestM. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__14. midclavicular lineN. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__15. paradoxical breathingO. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__16. pleural friction rubP. ภาวะบวม
__17. pursed lip breathingQ. เสียงกรอบแกรบ
__18. rhonchi soundR. อกบุ๋ม
__19. swellingS. อกถังเบียร์
__20. wheezing soundT. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.H  2.E  3.J  4.D  5.G  6.I  7.C  8.B  9.A  10.F  

11.S  12.Q  13.R  14.M  15.L  16.O  17.T  18.N  19.P  20.K  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.