การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังแอ่น
__2. auditory fremitusB. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__3. breath soundC. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__4. deminished breath soundD. หลังคดและหลังโกง
__5. increased lordosisE. อกนูนเหมือนอกไก่
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__7. kyphosisG. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจ
__9. scoliosisI. หลังคด
__10. tactile fremitusJ. หลังโกง

__11. barrel chestK. ภาวะบวม
__12. crepitation soundL. อกบุ๋ม
__13. funnel chestM. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__14. midclavicular lineN. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__15. paradoxical breathingO. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__16. pleural friction rubP. เสียงกรอบแกรบ
__17. pursed lip breathingQ. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__18. rhonchi soundR. อกถังเบียร์
__19. swellingS. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__20. wheezing soundT. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.F  2.C  3.H  4.G  5.A  6.D  7.J  8.E  9.I  10.B  

11.R  12.P  13.L  14.S  15.O  16.Q  17.M  18.T  19.K  20.N  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.