การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังคดและหลังโกง
__2. auditory fremitusB. หลังโกง
__3. breath soundC. อกนูนเหมือนอกไก่
__4. deminished breath soundD. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจ
__7. kyphosisG. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__8. pigeon chestH. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__9. scoliosisI. หลังคด
__10. tactile fremitusJ. หลังแอ่น

__11. barrel chestK. อกบุ๋ม
__12. crepitation soundL. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__13. funnel chestM. ภาวะบวม
__14. midclavicular lineN. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__15. paradoxical breathingO. เสียงกรอบแกรบ
__16. pleural friction rubP. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__17. pursed lip breathingQ. อกถังเบียร์
__18. rhonchi soundR. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__19. swellingS. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__20. wheezing soundT. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
Students who took this test also took :

Answer Key

1.G  2.H  3.F  4.E  5.J  6.A  7.B  8.C  9.I  10.D 

11.Q  12.O  13.K  14.T  15.S  16.R  17.P  18.N  19.M  20.L 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.