การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__2. auditory fremitusB. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__3. breath soundC. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__4. deminished breath soundD. อกนูนเหมือนอกไก่
__5. increased lordosisE. หลังคดและหลังโกง
__6. kyphoscoliosisF. หลังโกง
__7. kyphosisG. หลังคด
__8. pigeon chestH. หลังแอ่น
__9. scoliosisI. เสียงหายใจ
__10. tactile fremitusJ. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด

__11. barrel chestK. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__12. crepitation soundL. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__13. funnel chestM. ภาวะบวม
__14. midclavicular lineN. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__15. paradoxical breathingO. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__16. pleural friction rubP. อกถังเบียร์
__17. pursed lip breathingQ. เสียงกรอบแกรบ
__18. rhonchi soundR. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__19. swellingS. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__20. wheezing soundT. อกบุ๋ม
Students who took this test also took :

Answer Key

1.B  2.J  3.I  4.C  5.H  6.E  7.F  8.D  9.G  10.A 

11.P  12.Q  13.T  14.L  15.S  16.O  17.R  18.N  19.M  20.K 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.