การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังคด
__2. auditory fremitusB. หลังโกง
__3. breath soundC. หลังคดและหลังโกง
__4. deminished breath soundD. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจ
__6. kyphoscoliosisF. อกนูนเหมือนอกไก่
__7. kyphosisG. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__8. pigeon chestH. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__9. scoliosisI. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__10. tactile fremitusJ. หลังแอ่น

__11. barrel chestK. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__12. crepitation soundL. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__13. funnel chestM. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__14. midclavicular lineN. เสียงกรอบแกรบ
__15. paradoxical breathingO. อกถังเบียร์
__16. pleural friction rubP. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__17. pursed lip breathingQ. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__18. rhonchi soundR. อกบุ๋ม
__19. swellingS. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__20. wheezing soundT. ภาวะบวม
Students who took this test also took :

Answer Key

1.I  2.H  3.E  4.G  5.J  6.C  7.B  8.F  9.A  10.D 

11.O  12.N  13.R  14.L  15.Q  16.K  17.P  18.M  19.T  20.S 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.