การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__2. auditory fremitusB. หลังแอ่น
__3. breath soundC. หลังคด
__4. deminished breath soundD. หลังคดและหลังโกง
__5. increased lordosisE. หลังโกง
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__7. kyphosisG. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__8. pigeon chestH. อกนูนเหมือนอกไก่
__9. scoliosisI. เสียงหายใจ
__10. tactile fremitusJ. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ

__11. barrel chestK. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__12. crepitation soundL. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__13. funnel chestM. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__14. midclavicular lineN. เสียงกรอบแกรบ
__15. paradoxical breathingO. อกถังเบียร์
__16. pleural friction rubP. ภาวะบวม
__17. pursed lip breathingQ. อกบุ๋ม
__18. rhonchi soundR. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__19. swellingS. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__20. wheezing soundT. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.A  2.G  3.I  4.F  5.B  6.D  7.E  8.H  9.C  10.J  

11.O  12.N  13.Q  14.M  15.T  16.S  17.R  18.K  19.P  20.L  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.