การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังโกง
__2. auditory fremitusB. หลังคดและหลังโกง
__3. breath soundC. อกนูนเหมือนอกไก่
__4. deminished breath soundD. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__5. increased lordosisE. หลังแอ่น
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__7. kyphosisG. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจ
__9. scoliosisI. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__10. tactile fremitusJ. หลังคด

__11. barrel chestK. อกบุ๋ม
__12. crepitation soundL. อกถังเบียร์
__13. funnel chestM. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__14. midclavicular lineN. ภาวะบวม
__15. paradoxical breathingO. เสียงกรอบแกรบ
__16. pleural friction rubP. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__17. pursed lip breathingQ. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__18. rhonchi soundR. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__19. swellingS. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__20. wheezing soundT. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
Students who took this test also took :

Answer Key

1.F  2.D  3.H  4.G  5.E  6.B  7.A  8.C  9.J  10.I 

11.L  12.O  13.K  14.M  15.T  16.R  17.P  18.S  19.N  20.Q 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.