การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังคด
__2. auditory fremitusB. หลังคดและหลังโกง
__3. breath soundC. เสียงหายใจ
__4. deminished breath soundD. หลังแอ่น
__5. increased lordosisE. หลังโกง
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__7. kyphosisG. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__9. scoliosisI. อกนูนเหมือนอกไก่
__10. tactile fremitusJ. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ

__11. barrel chestK. อกบุ๋ม
__12. crepitation soundL. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__13. funnel chestM. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__14. midclavicular lineN. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__15. paradoxical breathingO. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__16. pleural friction rubP. ภาวะบวม
__17. pursed lip breathingQ. เสียงกรอบแกรบ
__18. rhonchi soundR. อกถังเบียร์
__19. swellingS. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__20. wheezing soundT. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.H  2.G  3.C  4.F  5.D  6.B  7.E  8.I  9.A  10.J  

11.R  12.Q  13.K  14.M  15.S  16.O  17.N  18.L  19.P  20.T  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.