การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. อกนูนเหมือนอกไก่
__2. auditory fremitusB. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__3. breath soundC. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__4. deminished breath soundD. หลังคด
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. หลังคดและหลังโกง
__7. kyphosisG. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจ
__9. scoliosisI. หลังแอ่น
__10. tactile fremitusJ. หลังโกง

__11. barrel chestK. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__12. crepitation soundL. อกถังเบียร์
__13. funnel chestM. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__14. midclavicular lineN. อกบุ๋ม
__15. paradoxical breathingO. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__16. pleural friction rubP. ภาวะบวม
__17. pursed lip breathingQ. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__18. rhonchi soundR. เสียงกรอบแกรบ
__19. swellingS. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__20. wheezing soundT. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
Students who took this test also took :

Answer Key

1.B  2.C  3.H  4.E  5.I  6.F  7.J  8.A  9.D  10.G 

11.L  12.R  13.N  14.K  15.O  16.Q  17.T  18.S  19.P  20.M 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.