การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังคด
__2. auditory fremitusB. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__3. breath soundC. อกนูนเหมือนอกไก่
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__5. increased lordosisE. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__6. kyphoscoliosisF. หลังคดและหลังโกง
__7. kyphosisG. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__8. pigeon chestH. หลังแอ่น
__9. scoliosisI. เสียงหายใจ
__10. tactile fremitusJ. หลังโกง

__11. barrel chestK. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__12. crepitation soundL. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__13. funnel chestM. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__14. midclavicular lineN. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__15. paradoxical breathingO. อกถังเบียร์
__16. pleural friction rubP. เสียงกรอบแกรบ
__17. pursed lip breathingQ. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__18. rhonchi soundR. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__19. swellingS. อกบุ๋ม
__20. wheezing soundT. ภาวะบวม
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.G  2.E  3.I  4.D  5.H  6.F  7.J  8.C  9.A  10.B  

11.O  12.P  13.S  14.N  15.R  16.K  17.Q  18.L  19.T  20.M  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.