การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังแอ่น
__2. auditory fremitusB. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__3. breath soundC. หลังคดและหลังโกง
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจ
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__7. kyphosisG. อกนูนเหมือนอกไก่
__8. pigeon chestH. หลังโกง
__9. scoliosisI. หลังคด
__10. tactile fremitusJ. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ

__11. barrel chestK. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__12. crepitation soundL. อกถังเบียร์
__13. funnel chestM. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__14. midclavicular lineN. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__15. paradoxical breathingO. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__16. pleural friction rubP. เสียงกรอบแกรบ
__17. pursed lip breathingQ. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__18. rhonchi soundR. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__19. swellingS. อกบุ๋ม
__20. wheezing soundT. ภาวะบวม
Students who took this test also took :

Answer Key

1.E  2.B  3.D  4.F  5.A  6.C  7.H  8.G  9.I  10.J 

11.L  12.P  13.S  14.M  15.K  16.O  17.R  18.N  19.T  20.Q 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.