การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังโกง
__2. auditory fremitusB. หลังคด
__3. breath soundC. หลังแอ่น
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__5. increased lordosisE. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__6. kyphoscoliosisF. อกนูนเหมือนอกไก่
__7. kyphosisG. หลังคดและหลังโกง
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__9. scoliosisI. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__10. tactile fremitusJ. เสียงหายใจ

__11. barrel chestK. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__12. crepitation soundL. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__13. funnel chestM. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__14. midclavicular lineN. เสียงกรอบแกรบ
__15. paradoxical breathingO. อกถังเบียร์
__16. pleural friction rubP. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__17. pursed lip breathingQ. ภาวะบวม
__18. rhonchi soundR. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__19. swellingS. อกบุ๋ม
__20. wheezing soundT. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
Students who took this test also took :

Answer Key

1.D  2.I  3.J  4.H  5.C  6.G  7.A  8.F  9.B  10.E 

11.O  12.N  13.S  14.M  15.P  16.L  17.T  18.R  19.Q  20.K 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.