การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังโกง
__2. auditory fremitusB. หลังแอ่น
__3. breath soundC. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__4. deminished breath soundD. หลังคด
__5. increased lordosisE. หลังคดและหลังโกง
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__7. kyphosisG. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__8. pigeon chestH. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__9. scoliosisI. เสียงหายใจ
__10. tactile fremitusJ. อกนูนเหมือนอกไก่

__11. barrel chestK. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__12. crepitation soundL. ภาวะบวม
__13. funnel chestM. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__14. midclavicular lineN. เสียงกรอบแกรบ
__15. paradoxical breathingO. อกบุ๋ม
__16. pleural friction rubP. อกถังเบียร์
__17. pursed lip breathingQ. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__18. rhonchi soundR. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__19. swellingS. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__20. wheezing soundT. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
Students who took this test also took :

Answer Key

1.G  2.H  3.I  4.F  5.B  6.E  7.A  8.J  9.D  10.C 

11.P  12.N  13.O  14.Q  15.K  16.T  17.S  18.R  19.L  20.M 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.