การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังแอ่น
__2. auditory fremitusB. หลังโกง
__3. breath soundC. เสียงหายใจ
__4. deminished breath soundD. อกนูนเหมือนอกไก่
__5. increased lordosisE. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__7. kyphosisG. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__9. scoliosisI. หลังคดและหลังโกง
__10. tactile fremitusJ. หลังคด

__11. barrel chestK. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__12. crepitation soundL. อกถังเบียร์
__13. funnel chestM. อกบุ๋ม
__14. midclavicular lineN. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__15. paradoxical breathingO. เสียงกรอบแกรบ
__16. pleural friction rubP. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__17. pursed lip breathingQ. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__18. rhonchi soundR. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__19. swellingS. ภาวะบวม
__20. wheezing soundT. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
Students who took this test also took :

Answer Key

1.H  2.G  3.C  4.F  5.A  6.I  7.B  8.D  9.J  10.E 

11.L  12.O  13.M  14.P  15.T  16.N  17.R  18.K  19.S  20.Q 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.