การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังคดและหลังโกง
__2. auditory fremitusB. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__3. breath soundC. เสียงหายใจ
__4. deminished breath soundD. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__5. increased lordosisE. อกนูนเหมือนอกไก่
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__7. kyphosisG. หลังโกง
__8. pigeon chestH. หลังแอ่น
__9. scoliosisI. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__10. tactile fremitusJ. หลังคด

__11. barrel chestK. อกบุ๋ม
__12. crepitation soundL. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__13. funnel chestM. ภาวะบวม
__14. midclavicular lineN. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__15. paradoxical breathingO. อกถังเบียร์
__16. pleural friction rubP. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__17. pursed lip breathingQ. เสียงกรอบแกรบ
__18. rhonchi soundR. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__19. swellingS. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__20. wheezing soundT. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
Students who took this test also took :

Answer Key

1.B  2.I  3.C  4.F  5.H  6.A  7.G  8.E  9.J  10.D 

11.O  12.Q  13.K  14.L  15.R  16.P  17.N  18.T  19.M  20.S 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.