การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. อกนูนเหมือนอกไก่
__2. auditory fremitusB. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__3. breath soundC. หลังคด
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__5. increased lordosisE. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__6. kyphoscoliosisF. หลังคดและหลังโกง
__7. kyphosisG. หลังแอ่น
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__9. scoliosisI. เสียงหายใจ
__10. tactile fremitusJ. หลังโกง

__11. barrel chestK. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__12. crepitation soundL. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__13. funnel chestM. อกบุ๋ม
__14. midclavicular lineN. เสียงกรอบแกรบ
__15. paradoxical breathingO. ภาวะบวม
__16. pleural friction rubP. อกถังเบียร์
__17. pursed lip breathingQ. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__18. rhonchi soundR. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__19. swellingS. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__20. wheezing soundT. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.D  2.B  3.I  4.H  5.G  6.F  7.J  8.A  9.C  10.E  

11.P  12.N  13.M  14.L  15.S  16.K  17.T  18.Q  19.O  20.R  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.