Longitud
Valor numèric d'un polinomi
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques