Longitud
Percentatges 4ESO
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques