Longitud
Dictat de nombres + Escriure nombres + Gran o petit
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques