Longitud
Suma dels angles interns d'un triangle
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques