Longitud
Identificar paràboles amb els coeficients a,b i c
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques