Longitud
Imatges i antiimatges de funcions
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques