3r d'ESO MAT.Tema 3. Polinomis per a pujar nota
 • 1. Si P[x]=-2x4+3x2+5x-1 i Q[x]=x3-2x+1, troba P[x]+Q[x]
A) -2x4+x3+3x2+3x-2
B) -2x4+x3+3x2+3x-2
C) 2x4-3x2+3x2+2
D) -2x4+x3+3x2+3x
 • 2. Si P[x]=-2x4+3x2+5x-1 i Q[x]=x3-2x+1, troba P[x]-Q[x]
A) -2x4-x3+3x2-7x-2
B) 2x4+x3-3x2-7x-2
C) -2x4-x3+3x2+7x+2
D) -2x4-x3+3x2+7x-2
 • 3. Si P[x]=-2x4+3x2+5x-1 i Q[x]=x3-2x+1, troba 3P[x]-2Q[x]
A) -6x4-2x3+19x2+9x+5
B) +6x4-2x3+9x2+19x-5
C) -6x4-2x3+9x2+19x-5
D) +6x4+2x3-9x2-19x+5
 • 4. Si P[x]=-2x4+3x2+5x-1 troba el valor de P[2]
A) -5
B) 6
C) -11
D) 11
 • 5. Si P[x]=-2x4+3x2+5x-1 i Q[x]=x3-2x+1, troba P[x]·Q[x]
A) -2x7+7x5+3x4-7x3-7x2+7x+1
B) -2x7+7x5+3x4-7x3-7x2-7x-1
C) -2x7 +7x5+3x4-7x3-7x2+7x-1
D) 2x7-7x5-3x4+7x3+7x2+7x+1
 • 6. Si R[x]=-2x7+7x5+3x4-7x3-7x2-7x-1 quin grau té?
A) 5
B) -2
C) 1
D) 7
 • 7. Troba l'expressió expandida de (2x2+3y3)4
A) 2x3+24x2y+36x2y2+24xy3+4y4
B) 16x8+96x6y3+216x4y6+216x2y9+81y12
C) 16x8-96x6y3+216x4y6-216x2y9+81y12
D) 16x3+96x2y+216x2y2+216xy3+81y4
 • 8. La fila vuit del triangle de Pascal o Tartaglia és
A) 1,7,21,35,35,21,7,1
B) 1,7,20,20,7,1le de Pascal o Tartaglia és
C) 1,7,20,35,35,20,7,1
D) 1,7,21,30,30,21,7,1
 • 9. Si un polinomi factoritzat es P[x]=(x-1)(x+2)(x2+4), quantes arrels reals té?
A) 5
B) 4
C) 2
D) 3
 • 10. Si P[x]=(x+1)2(x-3) les seves arrels són:
A) -1, 3
B) -1 (doble), 3
C) 1 (doble), -3
D) 1,-3
 • 11. Quin d'aquests polinomis tenen com a arrels: 2, 1 i -5
A) P[x]=(x-2)(x-1)(x+5)
B) P[x]=(x+2)(x+1)(x-5)
C) P[x]=(x-2)(x-1)(x-5)
D) P[x]=(x+2)(x+1)(x+5)
 • 12. L'expressió expandida de (x-2)5 és:
A) x5-5x4+10x3-10x2+5x-1
B) x5-10x4+40x3-80x2+80x-32
C) x5-10x4+40x3+80x2+80x+32
D) -x5-10x4-40x3-80x2-80x-32
 • 13. La quantitat 4213 és....
A) P[1], quan P[x]=4x3+2x2+1x+3
B) P[2], quan P[x]=4x3+2x2+1x+3
C) P[0], quan P[x]=4x3+2x2+1x+3
D) P[10], quan P[x]=4x3+2x2+1x+3
 • 14. El residu de dividir P[x]=x3-x2+4x+1 entre (x-1) és
A) 3
B) 5
C) 1
D) -3
 • 15. (2x-3y)(2x+3y)=
A) 2x2-3y2
B) 4x2-9y2
C) 4x2+9y2-12xy
D) 4x-9y
 • 16. Calcula el valor numèric per P(21/2), sabent que P[x]=x4+9x2-20
A) 27
B) 20
C) 18
D) 2
 • 17. Calcula la següent identitat notable:(2x-3)2
A) 2x2 - 9
B) 4x2-9
C) 4x2-12x + 9
D) 2x2-6x+9
 • 18. Factoritza el polinomi Q[x]=x5-x4+5x3-5x2+4x-4
A) (x-1)(x2+1)(x2+4)
B) 4(x-1)(x2-1)(x2+4)
C) (x-1)(x2-1)(x2-4)
D) (x+1)(x2+1)(x2+4)
 • 19. Calcula (2a-b+c)2
A) 4a2-b2+c2-4ab+4ac+2bc
B) 4a2-b2+c2-4ab+4ac-2bc
C) 4a2+b2+c2-4ab+4ac-2bc
D) 4a2+b2+c2-4ab-4ac+2bc
 • 20. Sinònims d'arrels d'un polinomi
A) zeros d'un polinomi
B) grau d'un polinomi
C) talls d'un polinomi
D) factors d'un polinomi
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.