6èCatT11Complert
Ortografia
Expressió escrita
Gramàtica
Lèxic
Tema 11
6è Català
Mots incorrectes d’ús freqüent
El complement circumstancial
L’apòstrof en els pronoms
L’article d’opinió
La forma dels pronoms canvia segons          la posició en què es troben         si es combinen amb un altre pronom.
Tots tenen formes apostrofades.
Fixa’t en les formes dels pronoms segons si van                   davant                   darrere del verb:
davant de 
verbcomençaten consonant
em
et
es
ens
el
la
els
les
en
davant de 
verbcomençaten vocal o h
m’
t’
s’
ens
l’
l’/la
els
les
n’
darrere de
 verb acabaten vocal
’m
’t
’s
’ns
’l
-la
’ls
les
’n
darrere de verb acabaten consonant o u
-me
-te
-se
-nos
-lo
-la
-los
-les
-ne

compra + els
em + aixeco 
moure + ens
es + amaga 
en + omplim 
et + estima
Substitueix els pronoms per la forma apostrofada
 corresponent:
se amaga
n'omplim
m’aixeco
moure-nos
compra-les
estima't
omplim-ne
aixeco-me
t'estima
amaga's
compra’ls
mouren's
omplim-nos
estima-te
me aixeco
compral's
moure’ns
s’amaga
Copia i completa els buits amb la forma adequada
 del pronom entre parèntesis:
______ estimaré sempre. (el)

______ han comprat una casa. (es)

______ he llegit el llibre sencer en un dia. (em)

Ja ______ entenc. (et)

No ______ envejo en absolut, l’Anna. (la)

______ havia fet dos, de pastissos. (en)
Has de comprar-lo aquí
Transforma les oracions posant el verb en
 imperatiu. Fixa’t en l’exemple.
Has de trobar-me. 
Has de centrar-te.
Has de comprar-ne.
Has de salvar-nos. 
Has d’omplir-lo.
Compra’l aquí
Copia les frases següents amb un pronom feble:
No _____ pensis que cuinaré. (tu)

Dibuixa _____ dret. (a ell)

Maquilla _____ una mica. (a tu)

Deixa _____ tranquil·les. (a elles)

Saluda _____, si us plau. (a nosaltres)
et
?
-les
?
'ns
?
'l
?
't
?
El complement circumstancial (CC) 
acompanya el verb i dóna informació, sobre:

Lloc                       (a la seva terra)
Companyia            (amb la mare)
Manera                 (d’una altra manera)
Instrument            (amb el llapis)
Temps                   (avui)
Quantitat               (molt)
El complement circumstancial
Seurem una estona aquí per descansar.

L’Albert parla poc.

Vaig al cine amb la Beatriu.

Ho ha fet malament.

S’afaita la barba amb navalla.

El termini acaba demà.
Digues de quin tipus és cadascun delscomplements circumstancials destacatsde les oracions que hi ha més avall:
quantitat
?
manera
?
temps
?
companyia
?
instrument
?
lloc
?
Escriu al quadre els complements circumstancials
Van a jugar a tennis amb la Míriam.
Tens poques possibilitats de guanyar.
Aniré a dibuix dimecres.
He acabat la feina de pressa i corrents.
Hi aniré aviat.
En Jordi menja molt.
Bat els ous amb la forquilla
Tinc el paraigua a casa d’en Lluc.
Posa no 
si no n'hi ha
Adverbi: En Pere corre  molt.
Locució adverbial: Ha anat al col·legi de pressa i corrents.
SN: Ens trobarem  el dimecres.
Prep + SN: Estava parlant a casa amb la Míriam.
Pronom feble: Hi serè tot el dia.                         Ara en vinc.
Estructures del Complement Circunstancial
Van a jugar a tennis amb la Míriam.

Aniré a dibuix el dimecres.

He acabat la feina de pressa i corrents.

Hi aniré aviat.

En Jordi menja molt.
Classifica’ls segons l’estructura.
Preposició + 
Sintagma Nominal
?
Sintagma Nominal
?
Locució adverbial
?
Pronom feble
?
Adverbi
?
Omple el formulari amb llapis.
Sí que vindré de colònies.
Anirà al cinema amb la Berta.
Treballem els dissabtes.
Menja poc.
Ho fan de qualsevol manera.
Aniran al bosc.
No regalis les meves flors a la Marta.
Localitza el complement circumstancial
Prep + SN
?
Sintagma Nom
?
Adverbi
?
Locució
Adverb
?
L’article d’opinió serveix per expressarel punt de vista d’algú sobreun tema que li és proper. 
En podem trobar a la premsa escrita                           i a Internet.
L’article d’opinió
L’article ___________serveix per expressar
el  ____________________d’algú sobre
un __________que li és ____________. 
En podem trobar a la __________________                                                      i a __________________.
tema 
?
Completa la definició 
amb les paraules que falten:
punt de vista
?
d’opinió 
?
premsa escrita
?
proper
?
Internet
?
Sovint utilitzem paraules incorrectes
que provenen d’altres llengües i que fem
servir en lloc de les pròpies de manera
innecessària.
Mots incorrectes d’ús freqüent
Relaciona cada paraula incorrecta 
amb el mot correcte que li correspon:
camarot 
candau 
catarata 
debacle 
aduana 
jaque 
cabina
?
cadenat
?
cascada
?
desfeta
?
duana
?
escac
?
A sota dels mots incorrectes escriu la paraula adequada:
Tenia vèrtig i no podia mirar cap avall a l’acantilat.
Al tanto, que cauràs!
Se sentia abrumat per la situació.
Cal que aclarem aquest malentès.
He anat a jugar a bolos i tinc agulletes.
Aquella xarcuteria té un bon surtit de productes.
software 
e-mail 
compact disc 
impasse 
self-service 
sponsor 
Tots els mots incorrectes vistos fins ara vénen 
del castellà, però també en tenim d’altres idiomes. 
Relaciona cadascun amb la paraula correcta que 
li correspon:
correu electrònic
?
autoservei
?
patrocinador
?
programari
?
disc compacte
?
punt mort
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.