5è Cat T11Complert
Ortografia 
Gramàtica
Expressió escrita
Lèxic
5è Català
Tema 11
Els enllaços: preposicions i conjuncions
La contracció i l’apòstrof
Els gentilicis
El còmic
Els articles el i els, quan es troben                            amb les preposicions  a, de, per,es contreuen, excepte quan s’han d’apostrofar:        Ho he dit al pare / Ho he dit a l’oncle.         a + el = al     de + el = del        per + el = pel        a + els = als   de + els = dels    per + els = pels
També es contreu el mot ca (casa de) seguit dels articles                                           el/els/en,excepte quan s’han d’apostrofar: Vinc de cal Jordi / Vinc de ca l’Onofre.        ca + el = cal       ca + els = cals      ca + en = can
Contracció i Apòstrof
Aquest quadre està pintat _____ oli.
Ho direm tot _____ pare.
Anirem a _____ Jordi quan tornem de _____ avis.
Ho va llegir _____ diari.
Anem a preguntar-ho _____ avi.
Omple els buits amb les contraccions adients 
vigilant els possibles apòstrofs.
En Joan no s’adona _____ perill.
Està cremat _____ sol _____ estiu.
_____ jardí corria un esquirol.
M’han demanat que visiti _____ Torras i hi he d’anar.
Quan anava _____ carrer vaig trobar un gat.
En Jordi ens volia avançar _____ esquerra.
(la casa de)
Els articles el i la s’apostrofen 
davant de les paraules que comencen per vocal o h;

però l’article la no s’apostrofa davant de les paraules
que comencen per i, u, hi, hu àtones: la hiena, la unió.
posa-hi l’article que calgui al davant. Tingues en compte
quina comença amb la síl·laba tònica.
    illa             univers            història             invenció
    ungla         infermer         huracà               intern
    hivern        invent             interruptor        instint  
les herbes
les històries 
els imperis
les oficines
les índies
Escriu en singular amb l’article corresponent:
les oques
 les universitats
les humanitats
els himnes
les imatges
les argolles
els altaveus
Els enllaços són partícules que relacionen o uneixendues o més paraules            com per exemple: Era en aquell temps... 
N’hi ha de dos tipus:
Preposicionsa, amb, cap, cap a, contra, de, des de, en, entre, fins,fins a, malgrat, per, per a, segons, sense, vers, sota...
Conjuncionsi, ni, o, però, sinó, doncs, perquè, ja que, si, que, com,quan, encara que...
Els enllaços: preposicions i conjuncions
Afegeix a aquest fragment les paraules que falten
Era ___ aquell temps ___ __encara no s’havia inventat 
l’avió, ni  els llibres, ___ les sabates,  ni   els 
paraigües, ni   els carros, ni   tan sols la sopa ___ all. 
Amb prou feines s’havien inventat algunes eines ___
 pedra o  d'os! ___ no feia pas gaire ____ els homes
havien descobert com encendre el foc...
en
?
I
?
quan
?
ni
?
que
?
d'
?
de
?
Compra el peix per a la veïna.
He comprat un telèfon sense fils.
Vaig cap a la feina cada tarda.
Juguen contra un equip molt bo.
Hi aniran malgrat la pluja.
Es van amagar entre la multitud.
Localitza les preposicions a les oracions següents:
Treballa ___ l’altra banda del país.
Viu ___ costat de casa meva.
Ve ___ poble per treballar a la ciutat.
M’explica coses ___ la seva vida.
Passeja ____ carrers més concorreguts.
Com ja saps, algunes preposicions han de canviarla seva forma quan van seguides d’article.Completa amb les paraules de sota:
del
?
al
?
pels
?
a
?
de
?
Treballa ___ mecànic de camions.
Porten el negoci ________ els dos germans.
Van trobar el moneder ________ una pila de papers.
No surtis _______ jaqueta.
Viu ______ la mare i l’àvia.
Mirava el partit __________ la graderia.
amb
?
de
?
Completa les oracions afegint-hi les preposicions adequades:
sense
?
des de
?
entre
?
sota
?
No menja 
Vols pa 
És simpàtic
No busca llibres  
Em portes el CD  
En Jordi vol 
Relaciona amb la conjunció escaient
ni
?
 però 
?
o
?
 que
?
sinó 
?
 i
?
prefereixes bastonets?
deixa menjar.
es fa una mica pesat.
el convidis.
el DVD?
música.
No vols col·laborar amb els teus companys?No hi col·laboris.
M’agrada molt la xocolata. Avui tinc mal de panxa.
No puc fer la impressió. La impressora està espatllada.
Vols jugar a tennis? Prefereixes anar a nedar?
No bec vi. (No) bec cava.
Uneix les dues oracions amb una conjunció
perquè
?
doncs
?
però
?
ni
?
o
?
El còmic és una història que s’explica mitjançant ______ i dibuixos que es complementen i formen vinyetes.El que els personatges diuen o pensen apareix dins de ___________.També hi podem trobar ______________ (zas! plof! atxim!),línies que indiquen moviment i __________ que representen estats d’ànim:un cor representa enamorament; un puny tancat, ràbia…
bafarades
?
EL CÒMIC
onomatopeies
?
símbols
?
textos
?
Els gentilicis són adjectius que deriven d’un nom de lloc (poble, ciutat, barri, país, estat,planeta, etc.) i indiquen d’on prové una persona o una cosa:       romà, grec, laietà, marcià...
Es formen afegint un sufix al nom del llocdel qual es parteix:Barcelona barceloní, barcelonina.
També es poden formar sense afegir-hi cap sufixcom a Mongòlia mongol, mongola.
GENTILICIS
lleidatanes
?
Xinès
?
andaluses
?
brasilera
?
valenciana
?
holandès
?
Col·loca el rètol a cada dibuix:
daneses
?
italiana
?
grec
?
canaris
?
francès
?
EUROPA
MARROC
ÀFRICA
JAPÓ
ÀSIA
Posa cada gentilici al seu lloc:
Asiàtic
?
Marroquí
?
Japonès
?
Europeu
?
Africà
?
Masculí
Marroquina
?
Japonesa
?
Europea
?
Africana
?
Asiàtica
?
Femení
Omple els forats de cada fila
EMPORDÀ
SUÈCIA
CANADÀ
MOSCOU
PAÍS
ISRAELIÀ
EMPORDANÈS
POLONÈS
MASCULÍ
GIRONÍ
MOSCOVITA
BELGA
FEMENÍ
gentilici adient.
A la pàgina següent hauràs d'omplir els buits amb el
Mira els textos i fixa't en l'origen de les persones.
Els nostres monitors eren la Catherine, _________________ i el Marcel,

____________________.  Vam fer un bon grup, ens vam divertir, vam aprendre

 francès i ara tinc amics de per tot arreu amb els quals encara ens escrivim.


Al dia següent van arribar tots els altres, amb el Mario , _________________


el Jean, ________________ i l'Helena,________________ ens van fer molt


amics.

Aquest estiu he anat de colònies a França. Hi havia nois i noies de molts països.


Quan vaig arribar la Sofia que era  _________________  , el Christian,


_________________  i el Max, ____________________ , ja hi eren.

Andorra
Argentina
Canadà
Albània
Brasil
à / ana
?
enc / enca
?
er / era
?
ès / esa
?
í / ina
?
Eivissa
Filipines
València
Reus
Portugal
enc / enca (1)
?
í / ina
?
à / ana
?
enc / enca (2)
?
ès / esa
?
Escriu el gentilici corresponent als llocs següents,en la forma:
Suïssa                                    Croàcia 
Àustria                                  Turquia
Bulgària                                 Suècia 
Etiòpia                                   Rússia
Egipte                                    Índia 
Sèrbia                                    Lapònia
masculina 
femenina
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.