Medi tema 5 Els ecosistemes
 • 1. Les plantes i els animals són:
A) éssers naturals
B) éssers inerts
C) éssers vius
 • 2. Els ecosistemes de la Terra es poden classificar en dos tipus:
A) ecosistemes d'aigua dolça i praderies
B) ecosistemes terrestres i ecosistemes d'aigua dolça
C) ecosistemes terrestres i ecosistemes aquàtics
 • 3. Els éssers vius que produeixen el seu propi aliment són:
A) les plantes
B) els animals
C) els minerals
 • 4. Una forma de representar la manera com s'alimenten els éssers vius d'un ecosistema és:
A) una cadena alimentària
B) una dieta saludable
C) una dieta equilibrada
 • 5. La relació que s'estableix entre dos éssers vius que ha de satisfer una mateixa necessitat s'anomena:
A) cooperació
B) disputa
C) competència
 • 6. La desforestació és:
A) la pèrdua dels boscs
B) el deteriorament de l'aigua dels rius
C) lèscassetat d'aigua
 • 7. El conjunt d'éssers vius i el medi físic formen un:
A) medi natural
B) ecosistema
C) espai protegit
 • 8. Els ecosistemes d'aigua dolça i d'aigua salada formen:
A) els ecosistemes marins
B) els ecosistemes terrestres
C) els ecosistemes aquàtics
 • 9. Els animals són:
A) éssers inerts
B) consumidors
C) productors
 • 10. Quan dos éssers vius col·laboren i es beneficien mútuament hi ha una relació:
A) d'amistat
B) de coopèració
C) de suport
 • 11. Les abelles i les plantes amb flor tenen una relació:
A) d'antiguitat
B) de competència
C) de cooperació
 • 12. Els lleons i les hienes tenen una relació:
A) de contrast
B) de cooperació
C) de competència
 • 13. Quins són els éssers vius més importants de qualsevol ecosistema?
A) els carnívors
B) les plantes
C) els herbívors
 • 14. Què és tot allò que no són éssers vius i que afecta als éssers vius?
A) el medi ambient
B) el medi físic
C) l'ecosistema
 • 15. On solen vivir els grans herbívors?
A) als desserts
B) als boscs i garrigues
C) a les praderies
 • 16. De les següents opcions, quin és el principal enemic del medi ambient actualment?
A) la caça
B) n'Antonia Rigo
C) la contaminació
 • 17. El medi físic és allò que no afecta als éssers vius
A) vertader
B) fals
 • 18. Com es diu el fenomen que es dóna quan d'un ecosistema recollim més animals o més plantes dels que s'hi poden produir?
A) desforestació
B) sobreexplotació
C) contaminació
 • 19. Quin dels següents processos provoca l'erosió del sòl?
A) la desforestació
B) la sobreexplotació
C) la contaminació
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.