4rtp_CAT escriu s-ss(2)
Copia la
norma al
 quadern
Escriurem
--ss--
quan sona
sorda entre 
vocals
Copia la norma al quadern
s: cami
z:

Les paraules que tenen el so

de la s de casa s'escriuen ambebra, pin
a, de
ell
ert
Inici paraula: S,ntre vocals: SSCE, CI, o ÇA, ÇO, -Ç

Les paraules que tenen el so de la ss de pissarra s'escriuen amb:
pla
caraba
o
ell
abata
a
a
Sonen 's' com a casa
b
d
e
c
a
h
g
f
j
i
Donem una pin__a
Han passat 30 __egons
Una al__ina enorme
Pintam amb pin__ell
1
5
2
3
4
7
8
6
9
10
5
2
3
1
4
9
7
8
10
6
Completa els buits de les frases de la lectura anterior
... un vell molt a__enyat
... al voltant de la __eva            ca__eta
... __ebrat
...page___os que vivien
...hi cabien les ca__es del poble
d'arro__ars
paï__os   a__iàtics
al
aler
La pla___a Major
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.