1-Llenguatge algebraic: monomis i polinomis-BB
1.- Expressa en lleguatge algebraic utilitzant una
sola incògnita x minúscula. Omple els buits amb la
resposta correcta o arrossega l'expressió d'abaix al ?
Exemple: El doble d'un nombre menys cinc: 2x-5
a) El triple d'un nombre menys dos.

b) El producte de 2 nombres consecutius

c) El quadrat d'un nombre més la seva meitat

d) La suma d'un nombre amb
un altre deu unitats unitats major
x+(x+10)
?
3x-2
?
x(x+1)
?
x2+x/2
?
2.- Expressa algebraicament el perímetre i l'àrea
d'aquests rectangles. Fes les operacions i simplifca.
Arrossega les expressions d'abaix al ?
Perímetre
Àrea
6+2x
?
3x
?
x
A
3
Perímetre
Àrea
2x2
?
6x
?
2x
B
x
Perímetre
x2+2x
?
x+2
4x+4
?
Àrea
C
x
a) 5x – x2 + 7x2 – 9x + 2=
c) x2y2–3x2y–5xy2+x2y+xy2=
b)2x + 7y – 3x + y – x2=
3.- Efectua (Omple els buits amb el nombre que
correspon al coeficient):
-x2-x+    y
x2y2 –    x2y–    xy2
x2-     x+
4.- Efectua els següents productes de monomis.
Omple els buits:
a) 6x2(–3x)=         x
b)(2xy2)(4x2y)=     x    y
c)(3x3/4)(x3/2)=      x
d)(xy/4)(3xz/2)=      x   yz
5.- Simplifica les següents expressions. Omple els buits:
a) (2x3–5x+3)–(2x3–x2+1)=
b)5x–(3x+8)–(2x2–3x)=
x  +    x -
x  –    x +
6.- Considereu aquests polinomis:
A: 3x3-5x2+x-1 ; B: 2x4+x3-2x+4 ; C:-x3+3x2-7x.
Omple els buits amb els nombres dels resultats:
A+B:    x   +    x    -      x  -x+
A-C:    x   -     x    +     x-
b) (7 – x)2= x   -      x+
7.- Desenvolupa aquestes expressions. Omple els buits.
a) (x + 6)2= x   +      x+
8.- Transforma en diferència de quadrats, i ordena'ls
Arrossega els nombres d'abaix.
a)(2x + 7)(2x – 7)=
c) (x2 + x)(x2 – x)=
x4
?
4x2
?
– x2
?
-49
?
.

9.- Expressa algebraicament l'àrea de la part acolorida:
2
x
2
y
 x+y–16
 4x+4y–16
 2x+2y–4
 4x+4y–4
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.