Conceptes bàsics de polinomis II
 • 1. Un Polinomi és:
A) La multiplicació de dos o més monomis semblants
B) La suma indicada de dos o més monomis
C) La suma de dos o més nomomis semblants
D) La multiplicació indicada de dos o més monomis
E) La suma indicada de dos monomis
 • 2. El grau d'un polinomi és:
A) La suma dels coeficients de la part literal
B) La suma dels exponents de la seva part literal
C) El més gran dels graus dels nomomis que el formen
D) El més gran dels coeficients
E) La suma de les parts literals
 • 3. Un polinomi és:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Un monomi molt gran.
C) La suma i/o resta de diversos monomis semblants.
D) La suma i/o resta de diversos monomis no semblants.
E) El producte de diversos monomis no semblants.
 • 4. El grau d'un polinomi ve donat per:
A) El grau del terme independent.
B) Cap de les opcions és correcta
C) La suma de tots els seus exponents.
D) L'exponent més gran de la x i la y
E) El producte de tots els seus exponents.
 • 5. Si un polinomi està format per 3 monomis: un de grau 4, un altre de grau 3, i un darrer de grau 2; quin grau té el polinomi?
A) Té grau 9
B) Té grau 4
C) Depèn de quins siguin els seus coeficients.
D) Té grau 24
E) Cap de les opcions és correcta.
 • 6. Un número és:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Un monomi de grau 1
C) Un monomi de grau zero
D) Un monomi de coeficient igual a zero.
E) Un monomi de grau diferent de zero.
 • 7. Un polinomi pot estar format per:
A) un o més monomis semblants.
B) Només dos monomis no semblants.
C) dos o més monomis no semblants.
D) dos o més monomis semblants.
E) únicament per dos o per tres monomis (semblants o no).
 • 8. Reduir termes a un polinomi consisteix a:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Sumar o restarr els termes semblants.
C) Multiplicar tots els termes, de manera que només quedi un únic monomi.
D) Agrupar els termes no semblants.
E) Eliminar el terme independent.
 • 9. Una vegada s'han reduit els termes d'un polinomi:
A) El polinomi passarà a tenir més d'un grau
B) Sempre desapareix el terme que no té lletra.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) El polinomi mai canviarà de grau.
E) El terme independent passarà a tenir grau 1.
 • 10. El grau del polinomi 3x2y - 6 x2y2 + x3y2 és
A) 5
B) 4
C) 2
D) 3
E) 1
 • 11. Al polinomi 3xy - 5x2 + y2 li podríem posar el nom de:
A) S(x,y)
B) P(x)
C) P(x2,y2)
D) XY(x,y)
E) M(y)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.