AA E1 T10.1.1.Traduir llenguatge algebraic
__1. 3(n+7)A. El triple de la quarta part d’un nombre, n.
__2. 3n/2B. La meitat d’un nombre, n.
__3. 3n/4C. L’àrea d’un quadrat de costat n.
__4. 40n/2D. El triple de la meitat d’un nombre, n.
__5. 80nE. Els Km recorreguts per un cotxe a 80 km/h durant n hores
__6. n +2nF. La suma d’un nombre, n, i la seva meitat.
__7. n +n/2G. La suma d’un nombre, n, i el seu doble.
__8. n-32H. El triple de sumar set a un nombre, n.
__9. n/2I. L'edat d'un fill que té 32 anys menys que els n del pare
__10. n2J. L’àrea d’un triangle de base 40 cm i altura n cm.
__11. 2(n-15)A. Comprar 3 quaderns de n € i que ens descomptin 2€
__12. 2nB. Sumar 7 al triple d'un nombre n
__13. 3(n-2)C. El nombre següent al nombre natural n.
__14. 3nD. Comprar 3 quaderns de n €
__15. 3n +7E. Comprar 3 quaderns de n € amb 2€ de cada un
__16. 3n -2F. Un nombre parell qualsevol
__17. n +1G. El quadrat d'un nombre
__18. n + n + 1H. La suma de dos nombres consecutius.
__19. n + n + 1+ n + 2I. La suma de tres nombres consecutius
__20. n2J. El doble de restar quinze a un nombre, n.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.