Materials and machines
 • 1. Materials can be artificial and man-made
A) true
B) false
 • 2. Natural materials are found in nature
A) True
B) False
 • 3. Elastic, light, transparent, waterproof are...
A) green materials
B) properties of materials
C) complex machines
 • 4. Machines with no or few moving parts are called...
A) simple machines
B) complex machines
 • 5. Examples of complex machines: wheel, pulley, lever and inclined plane.
A) false
B) true
 • 6. An example of green material....
A) plastic
B) bamboo
C) versatile
D) aluminium
 • 7. Bamboo is used for:
A) cloth,furniture, cloth,metals
B) bulding,cloth,food,steel
C) food,furniture,construction,cloth
 • 8. Some machines us_____________
A) jobs
B) wheel
C) work
D) human energy
 • 9. Scissors are
A) complex machine
B) simple machine
 • 10. bicycle are
A) simple machine
B) complex machine
 • 11. Which is the meaning of the word: lever
A) politja
B) pla inclinat
C) palanca
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.