Equacions de 2n grau completes
__1. (2x+1)2= 2x2+x-1A. x1=3 i x2=2
__2. (3x-9)(x+5)=0B. No hi ha cap solució, discriminant -16
__3. (x+1)2+4=0C. x1=4 i x2=1
__4. (x+2)(2x-3)=0D. No hi ha cap solució, discriminant -7
__5. (x+2)2=3x+10E. x1=-3 i x2=2
__6. (x+4)2 +x+4 =0F. No hi ha cap solució, discriminant -11
__7. (x-2)2=xG. x1=-5 i x2=-4
__8. (x-3)(x+3)= 6x-18H. x1=-2 i x2=3/2
__9. (x-3)2=3-xI. x=3 doble
__10. 3x2=-5x-3J. x1=3 i x2=-5
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.