ProbabilitatRLaplace
P(A)=
C eixir exactament una cara
A no eixir cap cara
B eixir dues cares
D eixir almenys una cara
Definició de successos (sempre)
Al llançar una moneda dues vegades. Calculeu la probabilitat de:
P(B)=
P(C)=
+
c
P(D)=
+
c
+
c
Al llançar una moneda tres vegades. Calculeu la probabilitat de:
A no eixir cap cara
C eixir exactament una cara
Definició de successos (sempre)
B eixir exactament dues cares
D eixir almenys una cara
+
c
c
c
+
+
c
+
c
c
+
+
c
+
P(D)=
P(A)=
E eixir cara a la 3ª tirada
F eixir cara sols a la 3ª tirada
P(B)=
P(E)=
P(C)=
P(F)=
P(A)=
Tirem un dau i anotem el resultat de la cara superior. Determineu la 
probabilitat de:
Definició de successos (sempre)
A eixir un nombre parell, A={2,4,6}
C eixir un nombre menor que 4, C={1,2,3}
B eixir un nombre primer o parell, B={2,3,4,5,6}
D eixir un nombre primer o imparell, D={1,2,3,5}
P(B)=
P(C)=
P(D)=
Al llançar dos daus i anotar la suma de les cares superiors. Calculeu la 
probabilitat de:
Definició de successos (sempre)
A sumar un nombre primer
C sumar més que 9
B sumar un nombre imparell
D sumar un multiple de 6
2
1
3
6
4
5
1
5
6
2
3
4
7
5
6
3
4
8
2
7
3
4
7
6
8
9
5
10
4
5
6
7
8
9
10
11
5
6
9
8
7
10
12
11
9
6
7
8
P(D)=
P(A)=
F sumar un nombre no primer
E sumar un multiple de 4
P(B)=
P(E)=
P(C)=
P(F)=
P(A)=
Tirem un dau i anotem el resultat de la cara superior. Determineu la 
probabilitat de:
Definició de successos (sempre)
A eixir un nombre primer i parell, A={2}
C no eixir un nombre multiple de 3, C={1,2,4,5}
B eixir un 3, B={3}
D eixir multiple de 3 o parell, D={2,3,4,6}
P(B)=
P(C)=
P(D)=
P(A)=
A una urna hi ha 4 boles negres i 8 roges, traguem dues boles sense 
reemplazament. Determineu la probabilitat dels successos:
Definició de successos (sempre)
A les dues boles són negres
C ninguna siga negra
B una roja i l'altra negra en qualsevol ordre
D que alguna siga negra
P(B)=
P(C)=
4/12
8/12
P(D)=
R
N
7/11
3/11
4/11
8/11
N
R
R
N
P(A)=
A una urna hi ha 12 boles blaves i 5 roges, traguem dues boles amb reemplazament. Determineu la probabilitat dels successos:
Definició de successos (sempre)
A les dues boles són blaves
C ninguna siga blava
B una blava i l'altra roja en qualsevol ordre
D que alguna siga blava
P(B)=
P(C)=
12/17
5/17
P(D)=
R
B
12/17
5/17
12/17
5/17
B
R
R
B
P(A)=
A una urna hi ha 6 boles roges i 9 morades, traguem dues boles sense reemplazament. Determineu la probabilitat dels successos:
Definició de successos (sempre)
A les dues boles són roges
C ninguna siga roja
B una morada i l'altra roja en qualsevol ordre
D que alguna siga roja
P(B)=
P(C)=
6/15
9/15
P(D)=
M
R
6/14
8/14
5/14
9/14
R
M
M
R
Cal fer diagrama d'arbre
a cada apartat paregut
a aquest
Definició de successos (sempre)
D'una baralla espanyola de 40 cartes se'n trauen dues sense
reemplazament. Determineu la probabilitat dels successos:
A alguna carta siga cavall
C les dues siguen copes
B al menys una siga bastos
D que ninguna siga sota
q
p
No
Si
t
u
r
s
No
No
Si
Si
P(D)=
P(A)=
E no eixir copes
F eixir dos cavalls
P(B)=
P(E)=
P(C)=
P(F)=
Definició de successos (sempre)
A una sols siga sota
C exactament dues siguen copes
B al menys una siga espases
D'una baralla espanyola de 40 cartes se'n trauen dues amb 
reemplazament. Determineu la probabilitat dels successos:
Cal fer diagrama d'arbre
a cada apartat paregut
a aquest
q
p
No
Si
t
u
r
s
No
Si
No
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
Si
P(D)=
P(A)=
D que ninguna siga rei
E les tres siguen copes
P(B)=
P(E)=
P(C)=
Definició de successos (sempre)
A no eixir bastos
C almenys una carta siga cavall
B ninguna carta siga rei
D'una baralla espanyola de 40 cartes se'n trauen dues amb 
reemplazament. Determineu la probabilitat dels successos:
Cal fer diagrama d'arbre
a cada apartat paregut
a aquest
q
p
No
Si
t
u
r
s
No
Si
No
Si
P(A)=
P(C)=
D que sols una carta siga copes
P(B)=
P(D)=
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.