Llenguatge algebraic
 • 1. Un nombre al cub
A) 3n2
B) 3n
C) n2
D) n3
 • 2. La suma de dos nombres
A) y+4
B) 2x2
C) 3+x
D) x+y
 • 3. El quadrat de la suma de dos nombres
A) (x+y)2
B) 2x+2y
C) (x-y)2
D) x2+y2
 • 4. El quadrat de la diferència de dos nombres
A) (x+y)2
B) x2-y2
C) (x-y)2
D) 2x+2y
 • 5. Suma de dos nombres al quadrat
A) 2x+2y
B) (x+y)2
C) x2+y2
D) (x+3)2
 • 6. Diferència de dos nombres al quadrat
A) (x-3)2
B) 2x-2y
C) x2-y2
D) (x-y)2
 • 7. La meitat d'un nombre
A) 2x
B) 3x-2
C) x/2
D) (x/2)*2
 • 8. La quarta part d'un nombre
A) x/4
B) 4x
C) x-4
D) x+4
 • 9. El doble d'un nombre n
 • 10. El triple d'un nombre n
 • 11. Un nombre parell
 • 12. Un nombre senar
 • 13. El consecutiu d'un nombre n
 • 14. El consecutiu parell d'un nombre parell
 • 15. El quadrat d'un nombre
A) 2n
B) n2
C) 4n
D) n4
 • 16. El quadrat d'un nombre parell
A) 2n2
B) 4n
C) (2n)2
D) 2n+2
 • 17. El quadrat d'un nombre senar
A) 2n2+1
B) (n+1)2
C) 2n+n2
D) (2n+1)2
 • 18. El quadrat d'un nombre, més la seva meitat
A) x2+x/2
B) (x/2)2
C) x-x/2
D) (2-x/2)2
 • 19. La meitat de la suma de dos nombres
A) x+y/2
B) x/2+y
C) (x+y)/2
D) x/2-y/2
 • 20. La meitat d'un nombre més cinc
A) x/2+5
B) x/(2+5)
C) (x+5)/2
D) x/2
 • 21. La meitat d'un nombre, més cinc
A) x/2+5
B) (x+5)/2
C) x/2
D) x/(2+5)
 • 22. El quadrat d'un nombre, més la seva meitat
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.