ZZ t03 e1 AC cn atmosfera A03
 • 1. Quan es va formar la Terra, fa aproximadament ??????? d’anys, l’activitat volcànica era molt intensa.
A) 4500 milions
B) 4500 mil
C) 45 milions
D) 450 milions
 • 2. Els gasos procedents de l’interior de la Terra que sortien a través dels volcans varen formar l’atmosfera primitiva.
  Els dos gasos principals que formaven l’atmosfera primitiva eren el...
A) diòxid de carboni i l'oxígen.
B) diòxid de carboni i el vapor d’aigua.
C) nitrògen i oxigen.
D) ozó i òxid de sofre.
 • 3. Amb el pas del temps la composició de l’atmosfera va anar canviant.
  Els éssers vius fotosintètics varen ser fonamentals perquè varen produir
  ??????? que a poc a poc es va anar acumulant a l’atmosfera.
A) l'oxígen
B) l'atmosfera
C) el diòxid de carboni
D) l'aigua
 • 4. Els dos gasos més abundants de l'atmosfera actual són:
A) nitrogen i oxigen
B) vapor d'aigua i diòxid de sofre
C) aire i gas
D) Heli i Argó
 • 5. En submergir-nos en una piscina notam a les orelles la ?????? de l’aigua. Aquesta ?????? és deguda al fluid que ens envolta i és comparable a la ??????? que exerceix l’aire de l’atmosfera.
A) pessigolles
B) molèstia
C) pressió
D) força

 • 6. Observa el vídeo. Què explica?
A) un jove jugant amb aigua
B) unes botelles de font vella
C) reciclar plàstics
D) fabricar un cicló

 • 7. Què mostra el vídeo
A) efecte dels imans
B) efecte de plàstics hidròfugs
C) efecte òptic o truc de màgia
D) efectes de la pressió atmosfèrica
 • 8. La pressió atmosfèrica és exercida per l’aire i és deguda a l’atracció de la gravetat. Es mesura en ?????
A) mil bars (1000 b)
B) megabars (Mb)
C) mil·libars (mb).
D) Kilobytes (Kb)
 • 9. La pressió atmosfèrica depèn de l’altitud: és major a nivell de la mar que a la part alta d’una muntanya perquè la quantitat d’aire que hi ha per damunt és...
A) menys densa.
B) més gran.
C) més bona.
D) més petita.
 • 10. En els mapes meteorològics la pressió atmosfèrica es representa amb
  unes línies corbes, anomenades '???????', que uneixen punts amb la
  mateixa pressió atmosfèrica.
A) microbarres
B) isobares
C) mesobares
D) microones
 • 11. A l’atmosfera l’aire es mou a causa que l’aire calent és més ???????? que l’aire fred i tendeix a pujar a zones més altes.
A) fort
B) dens
C) lleuger
D) pesat
 • 12. Els globus aerostàtics pugen gràcies
  al fet que estan plens d’aire calent,
  més ?????? que l’aire exterior.
A) car
B) barat
C) pesat
D) lleuger
 • 13. A les zones on l’aire calent puja, la pressió atmosfèrica és més baixa que a les àrees del seu entorn. Aquestes zones de baixes pressions s’anomenen ...
A) països baixos.
B) núvols de tormenta.
C) borrasques.
D) avalls.
 • 14. Com més gran sigui el nombre d’isòbares que hi ha entre un anticicló i una borrasca, i més pròximes estiguin les unes de les altres, major és la diferència de pressió i més ...
A) forts són els vents.
B) provable que plogui.
C) fred.
D) calor.
 • 15. A les zones on l’aire fred baixa, la pressió atmosfèrica és més alta que a les àrees del seu entorn. Aquestes zones d’altes pressions s’anomenen ...
A) cicló
B) platges
C) anticiclons
D) borrasca
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.