CEIP Vialfàs. La vocal neutra
La vocal neutraLes vocals     , e, tenen un so            en algunes paraules, és a dir, no sonen ni com una a ni com una      .
Generalment escrivim e al final dels noms i adjectius                   (home, regne...) i a al final dels                   (dona, finestra...)
A causa del canvi de a en e 
a l'hora de fer el plural, s’han de tenir en compte altres canvis ortogràfics:
Si es tracta de paraules derivadesper saber si cal escriure e o a s’ha de buscar l'arrel o una paraula de la mateixa família que tengui en posició tònica el so que ens fa dubtar.
Hi ha un cert nombre de paraules femeninesque acaben amb -e:
base, febre, classe, fase, imatge, llebre, mare, frase, Irene, Carme...
I certes paraules masculines acaben amb -a:
dia, guàrdia, mapa, problema, papa,terra, titella...
1. Omple els buits de les paraules amb a/e.
Palangan
Organism
Pissarr
Rellotg
Flaut
Extraterrestr
Problem
Piràmid
Pomad
Monstr
2. Escriu el plural (en minúscula) d'aquestes paraules.
Vaca

Monja

Truja

Raça

Pasqua

Antiga
Aigua

Llengua

Plaça

Platja

Egua

Soca
bas       di       map       febr      class
imatg       llebr       mar       fras    
guàrdi        map        problem       taul         
titell       mar       piràmid        poem    
3. Emplena amb a/e segons correspongui
4. Completa amb a/e segons correspongui
-Aquesta nena està molt febl       . Val més 
que la duguem a la pediatr      .
-En canvi ell no és tan tendr       .
-Hi ha una via més direct        per resoldre  aquest 
problem       , però no és la més correct        .
-N'Aina és l'arquitect        del project        .
-Digues a la sogr      que el senyor Estev       ha vengut.
-Corr     , Carm     , vin     a veure les juguetes.
-Les platg       de Mallorca són verg       .
-El poem     de la torr      és un dram     .
-He pintat una sèri     de cal·ligram       a la superfíci     .
-Al cinem      vaig veure un comet     .
5. Completa amb a/e/es segons correspongui
6. Tria l'opció correcta de les dues opcions.
- Avui al                   no hi havia gaire gent.
mercat
marcat
7. Tria l'opció correcta de les dues opcions.
- He vist un                de bens.
remat
ramat
- Ell és sociable, es               amb tothom.
8. Tria l'opció correcta de les dues opcions.
tracte
tracta
9. Tria l'opció correcta de les dues opcions.
- Ha fet un               a Mèxic.
viatge
viatja
- A quin preu has              l'abric.
10. Tria l'opció correcta de les dues opcions.
marcat
mercat
- Si teniu un              mirau el diccionari.
11. Tria l'opció correcta de les dues opcions.
dubte
dubta
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.