Factorització de polinomis
__1. 2x2-5x+3A. 2(x-2)(x+1)(x+3)
__2. 2x3+4x2-10x-12B. 2x(x-1)(x+1)(x+5)
__3. 2x3+5x2-2x-5C. 2(x-1)(x+1)(x+5)
__4. 2x3+10x2-2x-10D. (x+2)(x+3)(x+4)
__5. 2x4+10x3-2x2-10xE. 3x2(x-2)(x+2)
__6. 3x4-11x3+6x2+12x-8F. (x+1)2 (x+5)
__7. 3x4-12x2G. (2x-3)(x-1)
__8. x3+7x2+11x+5H. (x-2)2(x+1)(3x-2)
__9. x3+9x2+26x+24I. (x-3)2(x+3)2
__10. x4-18x2+81J. (x-1)(x+1)(2x+5)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.