m.c.d i m.c.m
 • 1. Indica quin és el producte dels factors primers de 3, 15 i 4
A) 3= 30 x 1, 15= 3 x 5, 4= 2 x 2
B) 3= 1x3, 15= 1x 35, 2= 22,
C) 3= 1 x 3, 15= 1 x 3 x 5, 4= 1 x 22
 • 2. Indica quins d'aquests nombres són nombres primers i quins són nombres compostos:
A) nombres primers: 3,5,7,9 i nombres compostos: 1,2,4,6
B) nombres primers: 1,3,5,7 i nombres compostos: 4,6,8,10
C) nombres primers: 1,3,7,9 i nombres compostos: 4,8,10,12
 • 3. Quin comú divisor comparteixen el 3 i el 15
A) el més petit, l'1
B) l'1 i el 3
C) l'1, el 3 i el 5
 • 4. Quin comú múltiple comparteixen el 3 i el 15
A) el 3 i el 15
B) el 15
C) l'1 i el 15
 • 5. Quins d'aquests nombres són divisors de 15:
A) l'1 i el 5
B) el 3 i el 5
C) l'1, el 3 i el 5 i el 15
 • 6. Quins d'aquests nombres són múltiples de 15:
A) 15, 30, 45, 60,...
B) 1, 3, 5, 15,...
C) 15,16,17,18,...
 • 7. Si amb 3 o 15 caramels haguéssim de fer bosses amb igual nombre de caramels, quantes bosses podríem fer amb el mateix nombre de caramels?
A) el m.c.d (3 i15)
B) el m.c.m (3,15)
 • 8. A quin nombre correspon el producte dels factors 1x 23 x 3
A) 20
B) 18
C) 24
 • 9. Quins d'aquests nombres són nombres primers entre si:
A) l'1 i el 3, l'11 i el 7
B) l'1 i el 10, i l'11 i el 110
C) el 3 i el 30, l'11 i el 110
 • 10. Quin és el m.c.d d'aquests nombres: a= 22 x 3 i b= 23 x 5
A) m.c.d (a i b)= 4
B) m.c.d (a i b)=8
C) m.c.d (a i b)= 15
 • 11. Quin és el m.c.m d'aquests nombres: a= 22 x 3 i b= 23 x 5:
A) m.c.m (a i b)= 8
B) m.cm (a i b)= 60
C) m.c.m( a i b)= 120
 • 12. Descomposa en el producte dels seus factors primers els nombres següents: 75 i 18 ( fes-ho a la teva llibreta, indica quin algorisme correspon a cada nombre)
A) 75= 1 x 35, 18= 2 x 32
B) 75= 1 X 3 x 52, 18= 1 x 2 x 32
C) 75= 7 x5, 18= 2 x9
 • 13. Quin és el producte dels factors primers del nombre 45:
A) 45 = 1 x 23 x 5
B) 45= 1 x 32 X 5
C) 45= 3 x 15
 • 14. El Marc, el proper mes ha d'anar a rehabilitació cada dos dies a partir del dia 2 de febrer i la Maria cada tres dies a partir del dia 3 de febrer. Quina operació hauríem de fer per saber el primer dia que es trobaran?
A) es trobaran el dia 6 i hauríem de fer el el m.c.d (2 i 3)
B) cap, perquè comencen dies diferents
C) es trobaran el dia 6 i hauríem de fer el m.c.m (2,3)
 • 15. Escriu, a la teva llibreta, els múltiples de 2 i de 3 fins arribar al 18. Quin és el comú múltiple més petit de tots dos?
A) el 18
B) el 6
C) el 6, el 12 i el 18
 • 16. Quants dies han de passar perquè el Marc torni a trobar-se amb la Maria?
A) 2 dies
B) 3 dies
C) 6 dies
 • 17. Quants dies han de passar perquè la Maria es trobi amb el Marc?
A) 6 dies
B) 2 dies
C) 3 dies
 • 18. Què tenen en comú el 2 i el 3?
A) el 6, el divisor més gran
B) el 16, el tercer múltiple més gran
C) el 6, el comú múltiple més petit
 • 19. Quins múltiples són comuns al 2 i al 3?
A) 6, 12 , 18, ....
B) 6
C) 1,6, 8
 • 20. Descomposa, a la teva llibreta, el 24 en el producte dels seus factors primers. Entre quines capses podré triar per omplir-les totes amb els 24 bombons que tinc:
A) 12 capses de 2 bombons o 3 capses de 8 bombons, 1 capsa amb 24 bombons, 24 capses amb 1 bombó, 2 capses de 12 bombons, 3 capses de dos bombons i 6 capses amb 2 bombons
B) 3 capses de 8 bombons o 8 capses de 3 bombons, 4 capses de 6 bombons o 6 capses de 4 bombons, 12 capses de 2 bombons o 2 capses de 12 bombons, 24 capses amb 1 bombó
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.