L'accent diacrític 5è
 • 1. Això està _ _.
A) be
B) bé
 • 2. Valga'm _ _ _! Quin pecat!
A) Deu
B) Déu
 • 3. Els _ _ _ _ de l'Olimp
A) déus
B) deus
 • 4. M'agrada la carn de _ _.
A) be
B) bé
 • 5. Han servit el vi de la _ _ _ _.
A) bota
B) bóta
 • 6. Compta fins a _ _ _, abans de contestar.
A) déu
B) deu
 • 7. Les _ _ _ _ _ estan de moda com a calçat, aquest hivern.
A) bótes
B) botes
 • 8. _ _ _ _ per 10 € els jocs de la Play?
A) Vens
B) Véns
 • 9. Si _ _ gana, dóna-li pa amb xocolata.
A) té
B) te
 • 10. _ _ sap els rius de Catalunya.
A) Se
B) Sé
 • 11. Sempre va molt _ _ _ i polid.
A) net
B) nét
 • 12. _ _ _ (el meu) pare m'ha vingut a buscar.
A) Món
B) Mon
 • 13. Tens _ _ _ ? Doncs dorm!
A) son
B) són
 • 14. Els _ _ _ _ _ són omnívors.
A) óssos
B) ossos
 • 15. Aquest adob fa el _ _ _ més fèrtil.
A) sol
B) sòl
 • 16. _ _ pentina amb un raspall.
A) Es
B) És
 • 17. Beu _ _ amb llet.
A) te
B) té
 • 18. _ _ vols alguna cosa, digues-m'ho.
A) Si
B) Sí
 • 19. El meu avi té sis _ _ _ _.
A) néts
B) nets
 • 20. Vols _ _ _ aigua o ja en tens prou?
A) mes
B) més
 • 21. L'estoig no _ _ meu, _ _ d'en Jordi.
A) és
B) es
 • 22. Vam collir _ _ _ _ _ al bosc.
A) móres
B) mores
 • 23. Ja _ _ _ gran! Tinc dotze anys!
A) sóc
B) soc
 • 24. El _ _ _ de juny és el que m'agrada més.
A) més
B) mes
 • 25. És una _ _ _ _ molt agradable.
A) dóna
B) dona
 • 26. Ja em _ _ la lliçó!
A) sé
B) se
 • 27. Ho ha pagat tot, no _ _ _ res.
A) deu
B) déu
 • 28. A la botiga en _ _ _ _ de bombetes.
A) venen
B) vénen
 • 29. El blat _ _ _ _ és a la farina blanca.
A) molt
B) mòlt
 • 30. Em fa malt els _ _ _ _ _, estic cruixida!
A) ossos
B) óssos
 • 31. Fa un bon _ _ _ i el cel és clar.
A) sol
B) sòl
 • 32. Vindràs demà? Va, digues que _ _ !
A) si
B) sí
 • 33. Que _ _ _ _ a dinar amb mi?
A) véns
B) vens
 • 34. Al nostre _ _ _, la Terra, gira al voltant del Sol.
A) món
B) mon
 • 35. No _ _ _ _ _ ni el bon dia!
A) dones
B) dónes
 • 36. Duia el paraigua a la _ _.
A) ma
B) mà
 • 37. No es talla ni un _ _ _, és molt atrevit.
A) pèl
B) pel
 • 38. No els agrada que els diguin _ _ _ _ _, són àrabs.
A) mores
B) móres
 • 39. _ _ mare fa una truita boníssima!
A) Mà
B) Ma
 • 40. Aquests nois _ _ _ amics meus.
A) son
B) són
 • 41. Les teves amigues _ _ _ _ _ al cinema amb nosaltres.
A) vénen
B) venen
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.