L'organització del cos humà
 • 1. Quina és la característica més important de la cèl·lula procariota?
A) Tenen el material genètic escampat pel citoplasma
B) No tenen membrana plasmàtica
C) Té una paret bacteriana
D) Tenen lisosomes
 • 2. Les funcions vitals que realitzen tots els éssers vius són...
A) Alimentació, relació i reproductora
B) Nutrició, relació, reproductora i locomotora
C) Alimentació, relació i reproducció
D) Nutrició, relació i reproducció
 • 3. Els organismes formats per moltes cèl·lules es diuen...
A) Pluricel·lulars
B) Multicel·lulars
C) Moltes cèl·lules
D) Bigcel·lulars
 • 4. Què vol dir heteròtrof?
A) Organisme que transforma la matèria inorgànica a matèria orgànica
B) Organisme que s'alimenta de matèria orgànica feta
C) Que és heterosexual
D) Que és un virus que causa infeccions
 • 5. Un protó pertany al nivell...
A) Aparell
B) Atòmic
C) Subatòmic
D) Cel·lular
E) Molecular
 • 6. A quin nivell d'organització de la matèria pertany l'aigua?
A) Nivell molecular
B) Nivell subatòmic
C) Nivell cel·lular
D) Nivell atòmic
 • 7. A quin nivell d'organització de la matèria pertanyen els pulmons?
A) Nivell cel·lular
B) Nivell atòmic
C) Nivell pluricel·lular
D) Nivell subatòmic
 • 8. Classifica de major complexitat a menor:
A) Múscul, pàncrees, oxigen, teixit ossi
B) Fetge, neurona, oxigen, aparell digestiu
C) Aparell respiratori, pulmó, glòbul roig, hidrogen
D) Carboni, estòmac, protó, múscul
 • 9. Quines són les principals biomolècules orgàniques que formen els èssers vius?
A) La glucosa i el colesterol
B) La llet, les carns i les verdures
C) Aigua i sals minerals
D) Glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics
 • 10. Quines són les principals biomolècules inorgàniques que formen els éssers vius?
A) Glúcids, lípids i proteïnes
B) L'aigua i les sals minerals
 • 11. L' ADN és un/a:
A) Proteïna
B) Lípid
C) Glúcid
D) Àcid nucleic
 • 12. La cel·lulosa és un polisacàrid format per:
A) Molècules de glucosa
B) Molècules de sacaros
C) Molècules de midó
D) Molècules d'aigua
 • 13. Quin tipus de cèl·lula es mostra al dibuix?
A) Eucariota vegetal
B) Espermatozoide
C) Procariota
D) Eucariota animal
 • 14. Indica el tipus de cèl·lula de la figura:
A) Eucariota animal
B) Procariota
C) Eucariota vegetal
 • 15. De quin tipus és la cèl·lula següent?
A) Eucariota vegetal
B) Eucariota animal
C) Procariota
 • 16. Una definició de cèl·lula és:
A) Unitat estructural i funcional d'un organisme
B) Partícula atòmica formada per orgànuls
C) Unitat conformada per aigua i nutrients
D) Unitat bàsica dels aliments
 • 17. La part de la cèl·lula assenyalada amb el número 1 és?
A) Membrana plasmàtica
B) Citoesquelet
C) Citoplasma
D) Nucli
 • 18. L'orgànul amb el número 6 és?
A) Lisosoma
B) Nucli
C) Reticle endoplasmàtic rugós
D) Mitocondri
 • 19. Indica el nom de l'estructura assenyalada amb el número 8:
A) Nucli
B) Citoplasma
C) Membrana plasmàtica
D) Cromatina
 • 20. Quin orgànul és el número 9?
A) Centrosoma
B) Aparell de Golgi
C) Vacuòl
D) Mitocondri
 • 21. Quin orgànul realitza la respiració cel·lular?
A) Mitocondris
B) Vàcuol
C) Aparell de Golgi
D) Lisosomes
 • 22. Les cèl·lules vegetals es diferencien de les animals per?
A) Tenir paret cel·lular
B) Tots són certes
C) Presentar vacúols més grans
D) Tenir cloroplastes
 • 23. Quina funció realitza la membrana plasmàtica?
A) Emmagatzema i transporta les proteïnes i els lípids fins a l’aparell de Golgi
B) Intervé en la divisió celular
C) Regula l'entrada i la sortida de diverses molècules i substàncies entre el citoplasma i el medi extracel·lular
D) Dóna forma i elasticitat a la cèl·lula
 • 24. Quan moltes cèl·lules iguals s'agrupen, formen:
A) Un òrgan
B) Un sistema
C) Un aparell
D) Un teixit
 • 25. Quina funció realitza el nucli?
A) Actua com a transportador i receptor de substàncies
B) Regeix l'activitat de la cèl·lula per mitjà de la informació genètica de l'ADN
C) Actua com un aparell digestiu dins la cèl·lula
D) S'encarrega de la respiració cel·lular
 • 26. El teixit epitelial realitza aquestes funcions:
A) És l'encarregat del moviment
B) Comunicar les diferents parts del cos
C) Protecció, absorció, filtració, secreció i excreció
D) Aguanten l'estructura corporal i protegeixen els òrgans interns
 • 27. Quin teixit és l'encarregat de transmetre els impulsos nerviosos per tot el cos i coordinar les respostes de l'organisme?
A) El teixit muscular
B) El teixit nerviós
C) El teixit epitelial
D) El teixit conjuntiu
 • 28. Associació d'òrgans que treballen conjuntament per portar a terme una funció vital. Què és?
A) Molècula
B) Teixit
C) Cèl·lula
D) Aparell o sistema
 • 29. A quin teixit correspon la imatge?
A) Nerviós
B) Muscular
C) Epitelial
 • 30. Quins aparells es relacionen amb la funció de nutrició?
A) Circulatori, digestiu i urinari
B) Respiratori, digesti i urinari
C) Respiratori, circulatori, digestiu, urinari
D) Respiratori i urinari
 • 31. Els adipòcits...
A) Acumulen greix al citoplasma
B) Contenen un gran nombre de prolongaciones del citoplasma
C) Contenen un pigment sensible a la llum
D) Tenen un flagel per desplaçar-se
 • 32. Quina funció realitza l'esòfag?
A) Controla l'entrada i la sortida de les substàncies
B) És el principal òrgan que facilita la funció de nutrició
C) Transportar el bol alimentari de la boca a l'estòmac
 • 33. Quin teixit està format per cèl·lules capaces de contreure's i de produir el moviment?
A) Muscular
B) Epitelial
C) Conjuntiu
D) Nerviós
 • 34. Com es diu la part assenyalada amb el número 13?
A) Objectiu
B) Ocular
C) Platina
D) Tub optician's
 • 35. Com es diu la part assenyalada amb el número 10?
A) Peu
B) Platina
C) Revòlver
D) Braç
 • 36. Com es diu la part assenyalada amb el número 1?
A) Objectiu
B) Ocular
C) Roca macromètrica
D) Tub òptic
 • 37. A quina mida aparent visualizaré a 60 augments un espermatozoide humà, que mesura uns 50 micròmetres?
A) 3 mm
B) 0,0008 mm
C) 3000 mm
D) 1200 mm
 • 38. Es realitza l'observació d'una cèl·lula amb un microscopi òptic a 100 augments. La seva mida aparent és de 0,45 cm. Quina és la seva mida real?
A) 0,45 mm
B) 0,045 mm
C) 450 mm
D) 0,0045 mm
 • 39. Quants micròmetres són 0'045 mm?
A) 4,5 micròmetres
B) 0,45 micròmetres
C) 45 micròmetres
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.