L'organització del cos humà
 • 1. Quina és la característica més important de la cèl·lula procariota?
A) Té una paret bacteriana
B) No tenen membrana plasmàtica
C) Tenen lisosomes
D) Tenen el material genètic escampat pel citoplasma
 • 2. Les funcions vitals que realitzen tots els éssers vius són...
A) Alimentació, relació i reproductora
B) Nutrició, relació i reproducció
C) Nutrició, relació, reproductora i locomotora
D) Alimentació, relació i reproducció
 • 3. Els organismes formats per moltes cèl·lules es diuen...
A) Moltes cèl·lules
B) Multicel·lulars
C) Bigcel·lulars
D) Pluricel·lulars
 • 4. Què vol dir heteròtrof?
A) Organisme que transforma la matèria inorgànica a matèria orgànica
B) Organisme que s'alimenta de matèria orgànica feta
C) Que és un virus que causa infeccions
D) Que és heterosexual
 • 5. Un protó pertany al nivell...
A) Molecular
B) Cel·lular
C) Subatòmic
D) Aparell
E) Atòmic
 • 6. A quin nivell d'organització de la matèria pertany l'aigua?
A) Nivell atòmic
B) Nivell cel·lular
C) Nivell subatòmic
D) Nivell molecular
 • 7. A quin nivell d'organització de la matèria pertanyen els pulmons?
A) Nivell pluricel·lular
B) Nivell atòmic
C) Nivell subatòmic
D) Nivell cel·lular
 • 8. Classifica de major complexitat a menor:
A) Fetge, neurona, oxigen, aparell digestiu
B) Aparell respiratori, pulmó, glòbul roig, hidrogen
C) Carboni, estòmac, protó, múscul
D) Múscul, pàncrees, oxigen, teixit ossi
 • 9. Quines són les principals biomolècules orgàniques que formen els èssers vius?
A) Glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics
B) Aigua i sals minerals
C) La llet, les carns i les verdures
D) La glucosa i el colesterol
 • 10. Quines són les principals biomolècules inorgàniques que formen els éssers vius?
A) L'aigua i les sals minerals
B) Glúcids, lípids i proteïnes
 • 11. L' ADN és un/a:
A) Lípid
B) Àcid nucleic
C) Glúcid
D) Proteïna
 • 12. La cel·lulosa és un polisacàrid format per:
A) Molècules d'aigua
B) Molècules de sacaros
C) Molècules de glucosa
D) Molècules de midó
 • 13. Quin tipus de cèl·lula es mostra al dibuix?
A) Espermatozoide
B) Eucariota animal
C) Procariota
D) Eucariota vegetal
 • 14. Indica el tipus de cèl·lula de la figura:
A) Procariota
B) Eucariota vegetal
C) Eucariota animal
 • 15. De quin tipus és la cèl·lula següent?
A) Eucariota animal
B) Eucariota vegetal
C) Procariota
 • 16. Una definició de cèl·lula és:
A) Unitat conformada per aigua i nutrients
B) Unitat estructural i funcional d'un organisme
C) Unitat bàsica dels aliments
D) Partícula atòmica formada per orgànuls
 • 17. La part de la cèl·lula assenyalada amb el número 1 és?
A) Membrana plasmàtica
B) Citoplasma
C) Nucli
D) Citoesquelet
 • 18. L'orgànul amb el número 6 és?
A) Mitocondri
B) Reticle endoplasmàtic rugós
C) Lisosoma
D) Nucli
 • 19. Indica el nom de l'estructura assenyalada amb el número 8:
A) Cromatina
B) Membrana plasmàtica
C) Citoplasma
D) Nucli
 • 20. Quin orgànul és el número 9?
A) Mitocondri
B) Centrosoma
C) Vacuòl
D) Aparell de Golgi
 • 21. Quin orgànul realitza la respiració cel·lular?
A) Lisosomes
B) Mitocondris
C) Aparell de Golgi
D) Vàcuol
 • 22. Les cèl·lules vegetals es diferencien de les animals per?
A) Tenir paret cel·lular
B) Presentar vacúols més grans
C) Tots són certes
D) Tenir cloroplastes
 • 23. Quina funció realitza la membrana plasmàtica?
A) Regula l'entrada i la sortida de diverses molècules i substàncies entre el citoplasma i el medi extracel·lular
B) Dóna forma i elasticitat a la cèl·lula
C) Intervé en la divisió celular
D) Emmagatzema i transporta les proteïnes i els lípids fins a l’aparell de Golgi
 • 24. Quan moltes cèl·lules iguals s'agrupen, formen:
A) Un aparell
B) Un òrgan
C) Un sistema
D) Un teixit
 • 25. Quina funció realitza el nucli?
A) Actua com un aparell digestiu dins la cèl·lula
B) Regeix l'activitat de la cèl·lula per mitjà de la informació genètica de l'ADN
C) S'encarrega de la respiració cel·lular
D) Actua com a transportador i receptor de substàncies
 • 26. El teixit epitelial realitza aquestes funcions:
A) Comunicar les diferents parts del cos
B) És l'encarregat del moviment
C) Aguanten l'estructura corporal i protegeixen els òrgans interns
D) Protecció, absorció, filtració, secreció i excreció
 • 27. Quin teixit és l'encarregat de transmetre els impulsos nerviosos per tot el cos i coordinar les respostes de l'organisme?
A) El teixit nerviós
B) El teixit muscular
C) El teixit epitelial
D) El teixit conjuntiu
 • 28. Associació d'òrgans que treballen conjuntament per portar a terme una funció vital. Què és?
A) Aparell o sistema
B) Cèl·lula
C) Teixit
D) Molècula
 • 29. A quin teixit correspon la imatge?
A) Epitelial
B) Muscular
C) Nerviós
 • 30. Quins aparells es relacionen amb la funció de nutrició?
A) Respiratori, digesti i urinari
B) Respiratori, circulatori, digestiu, urinari
C) Respiratori i urinari
D) Circulatori, digestiu i urinari
 • 31. Els adipòcits...
A) Acumulen greix al citoplasma
B) Tenen un flagel per desplaçar-se
C) Contenen un pigment sensible a la llum
D) Contenen un gran nombre de prolongaciones del citoplasma
 • 32. Quina funció realitza l'esòfag?
A) Controla l'entrada i la sortida de les substàncies
B) És el principal òrgan que facilita la funció de nutrició
C) Transportar el bol alimentari de la boca a l'estòmac
 • 33. Quin teixit està format per cèl·lules capaces de contreure's i de produir el moviment?
A) Conjuntiu
B) Nerviós
C) Muscular
D) Epitelial
 • 34. Com es diu la part assenyalada amb el número 13?
A) Objectiu
B) Platina
C) Ocular
D) Tub optician's
 • 35. Com es diu la part assenyalada amb el número 10?
A) Peu
B) Platina
C) Revòlver
D) Braç
 • 36. Com es diu la part assenyalada amb el número 1?
A) Roca macromètrica
B) Tub òptic
C) Ocular
D) Objectiu
 • 37. A quina mida aparent visualizaré a 60 augments un espermatozoide humà, que mesura uns 50 micròmetres?
A) 3 mm
B) 1200 mm
C) 0,0008 mm
D) 3000 mm
 • 38. Es realitza l'observació d'una cèl·lula amb un microscopi òptic a 100 augments. La seva mida aparent és de 0,45 cm. Quina és la seva mida real?
A) 0,045 mm
B) 450 mm
C) 0,45 mm
D) 0,0045 mm
 • 39. Quants micròmetres són 0'045 mm?
A) 45 micròmetres
B) 0,45 micròmetres
C) 4,5 micròmetres
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.