Quadrats màgics (naturals) I
Aquest joc consisteix en un quadrat amb nou caselles,
on hi ha col·locats nou números que sumats en vertical,
en horitzontal i en diagonal sempre donen el mateix
 resultat.
4
3
8
QUADRATS MÀGICS
5
1
9
6
2
7
2+5+8=15
EXEMPLE:
4+3+8=15
4
3
8
9+5+1=15
1
9
5
2+7+6=15
2
7
6
4+5+6=15
4+9+2=15
3+5+7=15
8+1+6=15
Sumem els
números decada fila,
columna i
diagonal.
I comprovem
que obtenim
el mateix
resultat.
Estratègia:
1. Primer, busca
una línia completai calcula'n la suma.
2. Comença per
completar les
línies on només
hi falti un número.
Completa el quadrat màgic de nombres naturals:
2
7
4
6
6
5
4
9
2
12
4
8
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.