Repassem funcions-xx
 • 1. La recta y = 2x+3 passa pel punt...
A) (1,-1)
B) (3,0)
C) (-1,1)
D) (0,0)
 • 2. La recta y = 4x és...
A) Lineal
B) Cap de les opcions anteriors
C) Afí
 • 3. La recta y = 0.5x+6 és...
A) Lineal
B) Afí
C) Constant
 • 4. Una recta és creixent quan el pendent "m" és...
A) zero
B) positiu
C) negatiu
 • 5. Una recta és decreixent quan el pendent "m" és...
A) positiu
B) negatiu
C) zero
 • 6. Una recta és constant quan el pendent "m" és
A) positiu
B) zero
C) negatiu
 • 7. L'ordenada a l'origen de la recta y = x-2 és...
A) n = 2
B) m = 1
C) n = - 2
 • 8. L'ordenada a l'origen de la recta y = -x+6 és...
A) n = - 6
B) n = 6
C) m = 6
 • 9. Una funció afí passa sempre per l'origen de coordenades?
A) No, mai
B) Depèn del valor del pendent
C) Si, sempre
 • 10. Una funció lineal passa sempre per l'origen de coordenades?
A) Si, sempre
B) No, mai
C) Depèn del valor del pendent
 • 11. Si l'ordenada a l'origen d'una funció afí és positiva, tallarà l'eix Y...
A) Per l'origen de coordenades
B) Per sota l'origen de coordenades
C) Per sobre l'origen de coordenades
 • 12. Si l'ordenada a l'origen d'una funció afí és negativa, tallarà l'eix Y...
A) Per l'origen de coordenades
B) Per sobre de l'origen de coordenades
C) Per sota de l'origen de coordenades
 • 13. Si tenim una funció lineal, la funció tallarà l'eix Y per ...
A) Per l'origen de coordenades
B) Per sota l'origen de coordenades
C) Per sobre l'origen de coordenades
 • 14. La recta y = -2x-3 no passa pel punt...
A) (0,-3)
B) (-1,-5)
C) (-1,-1)
 • 15. La recta y = -2x+3 passa pel punt...
A) (0,3)
B) (-2,1)
C) (-1,1)
 • 16. La recta y = 2x-3 no passa pel punt...
A) (1,1)
B) (0,-3)
C) (-1,-5)
 • 17. Les rectes y=3x-1 i 3x-y+1=0 són
A) Coincidents
B) Paral·leles
C) Secants
 • 18. El pendent de la recta que passa pels punts A(0,1) i B(1,0) és...
A) m=2
B) m=-1
C) m=1
 • 19. El pendent de la recta que passa pels punts A(2,1) i B(1,2) és...
A) m=0
B) m=-1
C) m=1
 • 20. La recta y = 6 té pendent
A) m=0
B) m=6
C) m=1
 • 21. La recta y = -2 té pendent
A) m=-2
B) m=0
C) m=1
 • 22. El pendent de la recta que passa pels punts A(-2,1) i B(1,-2) és...
A) m=1
B) m=-1
C) m=3
 • 23. La recta y = 5x té ordenada a l'origen
A) n=1
B) n=5
C) n=0
 • 24. La recta y = -2x té ordenada a l'origen
A) n=-2
B) n=1
C) n=0
 • 25. Les rectes y =2x-4 i 3x-2y-7=0 es tallen en el punt ...
A) (1,-2)
B) (-1,2)
C) (-1,-2)
 • 26. L'equació de la recta Ax + By + C = 0 s'anomena...
A) Equació general o implícita
B) Equació paramètrica
C) Equació explícita
 • 27. L'equació explícita de la recta que té pendent 4 i passa pel punt P(2,-1) és...
A) y = 4x-9
B) y= 4x +9
C) y =- 4x -9
 • 28. L'equació explicita de la recta que té pendent -2 i passa pel punt P(0,-4) és...
A) y=-2x
B) y= -4x-2
C) y =-2x-4
 • 29. Las rectes de la forma y = k, on k és un nombre real qualsevol són
A) verticals
B) obliqües
C) horitzontals
 • 30. Las rectes de la forma x = k, on k és un nombre real qualsevol són
A) horizontals
B) verticals
C) obliqües
 • 31. Las rectes de la forma y = m·x, on m és un nombre real diferent de zero són
A) obliqües
B) horizontals
C) verticals
 • 32. Quins són els punts de tall de la recta y = 3x - 6 amb els eixos de coordenades?
A) A(2,0), B(0,-6)
B) A(-2,0), B(0,-6)
C) A(-2,0), B(0,6)
 • 33. La recta y + 6x = 4 és...
A) lineal i creixent
B) afí i decreixent
C) afí i creixent
 • 34. La recta 5x + y = 0 és...
A) lineal i decreixent
B) afí i decreixent
C) lineal i creixent
 • 35. La recta x - 5y = 0 és...
A) lineal i decreixent
B) afí i creixent
C) lineal i creixent
 • 36. La recta x = 3y és...
A) lineal i creixent
B) afí i creixent
C) lineal i decreixent
 • 37. La recta y - 3x = 0 és...
A) afí i decreixent
B) lineal i decreixent
C) lineal i creixent
 • 38. La recta 2x - y = 5 és...
A) lineal i creixent
B) afí i creixent
C) afí i decreixent
 • 39. La meva factura de telèfon consta d'un cost fix de 10€ i de 0.25€ per cada trucada realitzada. La funció que relaciona l'import gastat amb el nombre de trucades realitzades és ...
A) y = 0.25x
B) y = 0.25 +10x
C) y = 10 + 0.25x
 • 40. Una bicicleta es desplaça a una velocitat constant de 15 Km/h. La funció que relaciona el temps amb l'espai recorregut és ...
A) Temps = 15·Espai
B) Espai·Temps = 15
C) Espai = 15·temps
 • 41. La funció que representa el nou preu d'un objecte que s'ha rebaixat el 8%
A) y=8x
B) y=0,08x
C) y=0,92x
 • 42. La funció que representa el nou preu d'un objecte que se li ha aplicat un IVA del 21%
A) y=0,79x
B) y=1,21x
C) y=0,21x
 • 43. Apliquem un augment del 6% a una quantitat x i es transforma en una quantitat y. Expressa y en funció de x
A) y=0,06x
B) y=1,6x
C) y=1,06x
 • 44. Apliquem un descompte del 35% a una quantitat x i es transforma en una quantitat y. Expressa y en funció de x
A) y=1,35x
B) y=0,35x
C) y= 0,65x
 • 45. El preu d'un article queda multiplicat per 1,4. Quin tant per cent ha augmentat o disminuït?
A) Disminuït 40%
B) Augmentat 40%
C) Augmentat 4%
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.