Equacions matricials
Calculeu X en l'equació A·X-B=C
X=
Calculeu X i Y en el sistema
Y=
X=
Calculeu X i Y en el sistema
X=
Y=
Ailleu X
X=(A+B)-1·C
X=(A+B)-1·C
X=C·(A+B)-1
X=C-(A+B)
Ailleu X
X=7(C-B)-1
X=(1/7(C-B))-1
X=(C-1-B-11/7
Ailleu X
X=((7+A)-1·B)t
X=((7I+A)-1·B)
X=((7I+A)-1·B)t
Quina igualtat és certa?
(A·B)-1=B-1·A-1
(A·B)-1=A-1·B-1
(A·B)-1=At·Bt
Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.