Plantejament Equacions Primer Grau II
  • 1. 1.- En una granja es crien gallines i conills. Si comptem els caps i ha 30 i si comptem les potes hi han 84. Quantes gallines i conills hi han?.
A) 20 Conills i 10 Gallines
B) 18 Conills i 12 Gallines
C) 15 Conills i 15 Gallines
D) 12 Conills i 18 Gallines
E) 10 Conills i 20 Gallines
  • 2. 2.- El dia de la l'estrena d'una pel·lícula es venen 600 entrades i es va recaptar 19625€ . Si els adults pagaven 40€ i els nins 15€. Quants adults i nins hi anaren?
A) 175 nins i 425 adults
B) 195 nins i 405 adults
C) 425 nins i 175 adults
D) 400 nins i 200 adults
E) 200 nins i 400 adults
  • 3. 3.- Que edat te Rita?, sabent que dintre de 20 anys tindrà cinc vegades el que te ara.
A) Rita te 15 anys
B) Rita te 12 anys
C) Rita te 10 anys
D) Rita te 5 anys
E) Rita te 6 anys
  • 4. 4.- A quin preu surt el litre de mescla d'un colònia?, si barrejam 5 litres de perfum a 50€ el litre amb 20litres de dissolvent a 5€ el litre.
A) El litre de mescla 16€
B) El litre de mescla 24€
C) El litre de mescla 14€
D) El litre de mescla 18€
E) El litre de mescla 12€
  • 5. 5.- El perímetre d'un quadrat fa 64.. Quant fa el costat?
A) El costat fa 16
B) El costat fa 10
C) El costat fa 14
D) El costat fa 12
E) El costat fa 18
  • 6. 6.- Un pare te 42 anys i els seus fills 7 i 5. quants anys tenen que passar perquè l'edat del pare sigui igual a la suma de les edats dels fills?.
A) Tenen que passar 30 anys
B) Tenen que passar 28 anys
C) Tenen que passar 20 anys
D) Tenen que passar 35 anys
E) Tenen que passar 40 anys
  • 7. 7.- Desprès de gastar 4/7 parts d'un dipòsit queden 78 litres. Quina es la capacitat dels dipòsit?
A) 188 litres
B) 162 litres
C) 282 litres
D) 282 litres
E) 182 litres
  • 8. 8.- Tres socis han de repartir-se 3000€ de beneficis. Quant tocarà a cadascú, si el primer ha de rebre 3 vegades el que rep el segon i el tercer dues vegades el que rep el primer?.
A) Primer: 1800€ Segon:900€ i Tercer: 900€
B) Primer: 1000€ Segon:300€ i Tercer: 1700€
C) Primer: 300€ Segon:1800€ i Tercer: 900€
D) Primer: 500€ Segon:1000€ i Tercer: 1500
E) Primer: 900€ Segon:300€ i Tercer: 1800€
  • 9. 9.- Tinc un total de 20 monedes de 20 i 50 cèntims de euro si en total tinc 8,50€ quantes en tinc de cada classe?.
A) 10 de 20 centims i 10 de 50
B) 13 de 20 centims i 7 de 50
C) 15 de 20 centims i 5 de 50
D) 5 de 20 centims i 15 de 50
E) 8 de 20 centims i 12 de 50
  • 10. 10.- Una prova consta de 20 qüestions. Per cada qüestió correcta val 3 punts i cadascuna mal o en blanc resten 2. Si un alumne va aconseguir 30punts, quantes va contestar bé i quantes malament?
A) 8 bé i 12 mal
B) 12 bé i 8 mal
C) 6 bé i 14 mal
D) 14 bé i 6 mal
E) 10 bé i 10 mal
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.