3r d'ESO Mates. Operacions amb Radicals per 3r
Calcula l'arrel de:

7
√78125
Escriviu en forma d'exponent fraccionari el següent
radical:
x3/10
 x10/3
10x/3
Cap de les anteriors
√x10
3
Calcula √18 -√98 =
3√2
4√2
-4 √2
10 √2
Introdueix el factor dintre del radical: 6  4√5 =
Posa la resposta com un nombre natural
4
Calcula, simplifica i escriu com a un únic radical
RECORDA:
√7
7
3√3
√7 · 3
Extreu factors fora del radical: 4√243 =
4√3  = 3  4√3
Calcula 4√2  · 5√4  =
Índex comú (4,5) =
√2 ·4
Calcula i simplifica
mcm (7,3) =
√5 /5  = √5
7√125
3√5
Quant fa l'aresta d'un cub si el seu volum és 1331 cm3?
cm3
Calcula les operacions següents:
5
+
2
5
-
5√5
=
√5
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.