AVALUACIÓ CERO i NOMBRES REALS
La solució és x=-

Resol aquesta equació:
x-5     3(1-x)
        -            =  x+1
   6         8
En Joan vol instal·lar un cable elèctric al llarg de
les quatre parets d’una habitació quadrada de 25 m2.
 Calcula la longitud, en centímetres, i el cost, en euros,
 del cable, si cada centímetre del cable costa 0,30 €.
Longitud del cable =
Cost del cable =
cm
Resol aquesta equació:

3(8x −2) = 4(4x + 2)
La solució és x=
La solució és x=
Resol aquesta equació:


                               x
2 (7x + 1) = 3 (2 -      )
                               5
D’aquí a 5 anys l’edat de la Sígrid serà
el triple de la que tenia fa 9 anys.
Quina edat té la Sígrid?
La Sígrid té        anys.
a)
b)
Escriu l’interval que correspon als valors de x.
a) 1 <x <3 c)x ≤−2 e)x >−3 g)5 ≤x <9

b) 6 <x ≤7 d) x <5 f) x ≥7 h) 10 ≤x ≤12
La solució en format interval .
EXEMPLES (-∞ ; 5] , (3 : +∞)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Ordena de més petit a més gran aquests nombres
Escriu la solució amb lletres majúscules.
<
<
<
<
Solució en fraccionari irreductible:
Realitza l'operació següent:
Realitza l'operació següent:
Solució en fraccionari irreductible:
Calcula l'altura d'un triangle equilàter de costat 2 m
i la seva àrea
L'altura : √
L'àrea:
m
m2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.