AA E2 T03 AUTOCONTROL FRACCIONS
Indica la fracció de pomes verdes
Escriu, en cada cas, la fracció del TOT que correspon a la PART
indicada.(SIMPLIFICADA):
.
=
Quín és el seu valor en decimals?
Quin és el seu valor en %?
La fracció de pomes
vermelles és:
10
6
(la coma decimal és un '.')
%
Calcular la fracció d'un número.
Gastat
Ens hem gastat 2 terceres parts d'un premi
de 60€.
Què ens queda?
de
=
Comprova si són equivalents (posa = o ≠)
4
3
6
?
3
5
3
=
?
8
4
multiplicant
en creu
Troba la fracció irreductible d’aquestes fraccions usant la
descomposició factorial:
40
24
=
2·2·2·3
·
·
·
Amplifica les fraccions i redueix-les a comú denominador.  
3
5
1
2
mcm(3,5)=15
=
=
3·5
1·5
·
·
=
=
Resol les operacions següents i simplifica el resultat:

Na Maria té tres quartes parts d’anys de la seva mare.  

La seva mare té 40 anys. 

Quants en té Na Maria?


Tot =
anys
de
=
TOT
PART
anys
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.