Semblança
Si els dos triangles són semblants.
Com calcularies la raó de semblança?
a=5
a'=8
r=
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
- Si la raó de semblança és 1,5.
- Quin és el perímetre del triangle gran?
4 cm
5 cm
3 cm
cm
Raó de semblança = 2'5
a'=
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
4
5
3
b'=
a'
b'
c'=
c'
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
Dos triangles ABC i A'B'C' són semblants i la seva raó
de semblança és 1/4. Troba les longituds dels costats
del triangle A'B'C'
AB=8cm
BC=10cm
A'C'=
B'C'=
A'B'=
cm
cm
cm
AC=14cm
Hem ampliat aquest pentàgon regular. Calcula r:
r=
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
Dos triangles ABC i A'B'C' són semblants i la seva raó
de semblança és 3. Troba les longituds dels costats
del triangle ABC
A'B'=6cm
B'C'=9cm
AC=
AB=
BC=
cm
cm
cm
A'C'=15cm
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
r=
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
Calcula diferents raons de semblança:
r
de vermell a blau
r
de vermell a verd
r
r
de blau a verd
de blau a vermell
=
=
=
=
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
Dos triangles ABC i A'B'C' són semblants i la seva raó
de semblança és 0'7. Troba les longituds dels costats
del triangle A'B'C'
AB=8cm
BC=10cm
A'C'=
B'C'=
A'B'=
cm
cm
cm
AC=14cm
Hem reduït aquest pentàgon regular. Calcula r:
r=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.