Sa Palomera 1r problemes per pensar 20
  • 1. Si sabem que ♣ + ♣ + 6 = ♣ + ♣ + ♣ + ♣, quin és el nombre que correspon a ♣ ?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 6
E) 4
  • 2. El número 4 es reflecteix a la vegada en dos miralls, com es veu en la figura. Si fem el mateix amb el 5, què veurem en la posici´o de l’interrogant ?
A) La figura D
B) La figura C
C) La figura A
D) La figura E
E) La figura B
  • 3. El petit cangur va directament del zoo a l’escola. Compta exactament les flors que troba pel camí. Quin dels nombres següuents no en pot ser el resultat?
A) 9
B) 10
C) 12
D) 11
E) 13
  • 4. Una escala té 21 esglaons. En Joan i en Miquel estan comptant els esglaons: un des de baix fins a dalt, i l’altre des de dalt fins a baix. Es troben en un esglaó, que és el que en Joan ha comptat com el desè. Quin nombre li donarà en Miquel a aquest esglaò?
A) 11
B) 14
C) 10
D) 12
E) 13
  • 5. L’Anna vol connectar amb segments els cinc punts superiors amb els sis punts inferiors. Quan ja estiguin dibuixats tots aquests segments, quants n’hi haurà en total?
A) molts.
B) 20
C) 25
D) 30
E) 40
  • 6. Una mosca té 6 potes, mentre que una aranya té 8 potes. Juntes, 2 mosques i 3 aranyes tenen tantes potes com 10 aus i
A) 2 gats
B) 6 gats
C) 3 gats
D) 4 gats
E) 5 gats
  • 7. Quin és el perímetre d'aquesta figura si cada costat medeix 3 cm?
A) 12
B) 3
C) 6
D) 24
E) 4
  • 8. Un full quadrat de paper és gris per una cara i blanc per l’altra. L’Anna l’ha dividit en nou quadradets iguals, ha dibuixat una “@” en el quadradet central i ha numerat alguns costats d’aquests quadradets de l’1 al 8, com es veu a la figura. Quins talls ha fet per tenir el que es veu a la segona figura?
A) 1, 4, 5 i 8
B) 3, 4, 6 i 7
C) 2, 3, 5 i 6
D) 1, 3, 5 i 7
E) 2, 4, 6 i 8
  • 9. Dos pagesos parlaven: - Per què no em dones una de les teves ovelles, així tindrem igual quantitat? L'altre respon: - Millor dona'm tu una de les teves i així jo tindré el doble que tu. Quantes ovelles tenía cada un?
A) 4 i 8
B) Mariajo, no vull pensar ara.
C) 2 i 4
D) 5 i 5
E) 5 i 7
  • 10. Quina de les cinc expressions seg¨uents t´e un valor diferent de les altres quatre?
A) 20 ÷ 10 × 20 + 10
B) 20 × 10 + 20 × 10
C) 20 ÷ 10 × 20 × 10
D) 20 × 10 × 20 ÷ 10
E) 20 × 10 + 10 × 20
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.