Tema 2 pág 61,62,63 exer. 1, 3, 10, 12, 13, 15, 22, 23, 26 i 34
200
1.- Express com a nombre decimal les fraccions
següents omple el buit, indica sols un periode,
per eixemple 1/3 = 0,3  ó 25/6 = 4,16
17
25
9
990
13
22
9
5
7
233
23
13
6
3 Escriu tres nombres que estiguen compresos
entre cada parell, arrossega els valor de baix al ?
ordenats primer el menor fins al major
c) 0,28 i 0,29
a) 1,6 i 1,8
b) 0,98 i 1
1,65
?
0,982
?
0,283
?
1,7
?
0,983
?
0,285
?
1,75
?
0,984
?
0,287
?
3 Escriu tres nombres que estiguen compresos
entre cada parell, arrossega els valor de baix al ?
ordenats primer el menor fins al major
f) -4,5 i -4,4
d) 0,345 i 0,346
e) 2.3 i 2,4
0,3451
?
0,234
?
-4,45
?
0,3452
?
0,235
?
-4,46
?
0,3456
?
0,236
?
-4,47
?
10 Simplifica les expressions que puguis, i en les
restants, indica per què no es poden simplificar
arrossega els valor de baix al ?
e) 2√5 -1/3√5
b) √3 -√2
a) 7√2 -4√2
d) √6 -3√2
c) 4√3 -5√3
No, per tenir diferent radicant 3 i 2
?
No, per tenir diferent radicant 6 i 2
?
5√3
▬▬
   3
?
f) √2 -√5/2
3√2
?
-√3
?
√2
▬▬
  2
?
12 Simplifica les següents expressions.
Omple els buits amb els valors que consideres.
Eixemple si el resultat es 25 Base = 2 Exponent= 5
si el resultat es 9 Base = 9 Exponent= 1
a) (4√2)4


b) (3√2)6


c) (6√22)3
Base=
Base=
Base=
Exponent=
Exponent=
Exponent=
12 Simplifica les següents expressions.
Omple els buits amb els valors que consideres.
Eixemple si el resultat es 25 Base = 2 Exponent= 5
si el resultat es 9 Base = 9 Exponent= 1
d) 3√10· 3√100


e) 5√2· 5√16


f) 3√9· 3√81
Base=
Base=
Base=
Exponent=
Exponent=
Exponent=
13 Aproxima, en cada cas, a l'ordre de la unitat
indicada. Omple els buits amb els valors que
consideres. Indica decimals amb una coma 2,25
a) 2,3148 a las centèsimes


b) 43,18 a las unitats


c) 0,00372 a las mil·lèsimes


13 Aproxima, en cada cas, a l'ordre de la unitat
indicada. Omple els buits amb els valors que
consideres. Indica decimals amb una coma 2,25.
No indiques el put dels milers.
d) 13847 a las centenes


e) 4723 als milers


f) 37,9532 als dècims


15 En quina de les aproximacions donades es
 comet menys error absolut?
a) 14/3 ≃ 4,6   ó   4,7
 4,7
 4,6
15 En quina de les aproximacions donades es
 comet menys error absolut?
b) 1,546 ≃ 1,5   ó   1,6
 1,6
 1,5
c) Velocitat de la llum 300 000 000 m/s
Correcte=                    Incorrecte=
a) Distància Terra-Sol: 150 000 000 Km
Correcte=                    Incorrecte=
b) Cabal d'una cascada 1 200 000 l/s
Correcte=                    Incorrecte=
d) Emisió de CO2 en un any en Espanya
Correcte=                    Incorrecte=
22 Expressa en notació científica.
arrossega els valor de baix al ? Per cada pregunta
hi ha un valor correcte i un incorrecte
5,49·1010
?
1,2·106
?
1,5·108
?
3·108
?
300·106
?
15·107
?
12·105
?
549·108
?
23 Digues quin ha de ser el valor de n perquè
verifique la igualtat en cada cas. Escriu signe i nombre
a)3570000 = 3,57 · 10n

b)0,000083 = 8,3 · 10n

c)157,4 · 103= 1,574 ·10n

d)93,8 · 10–5= 9,38 · 10n

e)14700 · 105= 1,47 · 10n

f)0,003 · 108= 3 ·10n
26 Calcula amb llapis i paper o la calculadora,
expressa el resultat en notació científica
a)(3 · 105) ·(2 · 106) =

b)(2 · 10–8) · (1,5 · 1012) =

c)(4 · 108)+(5 · 107) =

d)(4 · 10–3) – (5 · 10–4) =

e)(8 · 1011):(5 · 103) =

f)(8,5 · 10–6) :(2 · 104) =
4,25 ·10-10
?
6 ·1011
?
3,5 ·10-3
?
4,5 ·108
?
1,6 ·108
?
3 ·104
?
34 En cada un dels apartats següents, calcula
l'index de variació i la quantitat final:
a) 325 augmenta el 28%

Index:                   Quantitat Final:

b) 87 disminueix el 80%

Index:                   Quantitat Final:

c) 425 augmenta el 120%.

Index:                   Quantitat Final:
34 En cada un dels apartats següents, calcula
l'index de variació i la quantitat final:
d) 125 disminueix el 2%

Index:                   Quantitat Final:

e) 45 augmenta el 40% i el 30%

Index:                   Quantitat Final:

f) 350 disminueix el 20% i el 12%

Index:                   Quantitat Final:
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.