Tema 9. Les plantes
 • 1. Les plantes són:
A) Alguns organismes són unicel·lulars i d'altres pluricel·lulars
B) Organismes pluricel·lulars
C) Organismes heteròtrofs
D) Organismes unicel·lulars
 • 2. Quin tipus de cèl·lules tenen les plantes?
A) Eucariotes sense nucli
B) Eucariotes unicel·lulars
C) Eucariotes pluricel·lulars
D) Eucariotes i una petita part procariotes
 • 3. La nutrició de les plantes és:
A) Autòtrofa
B) Eucariota
C) Procariota
D) Heteròtrofa
 • 4. Quins pigments són els encarregats de fer la fotosíntesis?
A) La clorofil·la
B) Mitocondris
C) Lisosomes
D) Ribosomes
 • 5. Per poder fer la fotosíntesis:
A) Les plantes aprofiten la llum solar per obtenir energia
B) Les plantes obtenen energia de l'aigua
C) Les plantes obtenen energia de l'oxigen
D) Les plantes agafen energia dels nutrients de la terra
 • 6. Podem dividir les plantes en dos grans grups:
A) Mimnospermes i Angiospermes
B) Plantes amb flor i plantes sense flor
C) Briòfits i Pterdòfits
D) Plantes que fan pinyes i plantes que fan fruits
 • 7. Les molses i les falgueres són:
A) Plantes que fan fruits
B) Plantes sense flor
C) Plantes que fan pinyes
D) Plantes que fan flors
 • 8. Les plantes que produeixen flors i fruits s'anomenen
A) Pteridòfits
B) Gimnospermes
C) Angiospermes
D) Briòfits
 • 9. Les plantes fan tasques fonamentals al sosteniment de la vida en el planta perquè:
A) Filtren aigua
B) Absorbeixen diòxid de carboni
C) Produeixen oxigen
D) Capten la contaminació
E) Eviten l'erosió del sòl
 • 10. On s'absorbeix l'aigua i les sals minerals?
A) A la tija
B) A les fulles
C) A les arrels
D) A les flors
 • 11. Entre d'altres coses, l'arrel serveix per:
A) Transportar nutrients
B) Fixar la planta al terreny
C) Produir fulles
D) Fer la fotosíntesis
 • 12. Entre d'altres coses, la tija serveix per:
A) Absorbir sals minerals del sòl
B) Fixar la planta al terreny
C) Transportar nutrients
D) Fer la fotosíntesis
 • 13. On es produeix la fotosíntesis?
A) A la tija
B) A la fulla
C) A la flor
D) A l'arrel
 • 14. La part de la fulla que rep la llum es diu:
A) Anvers
B) Beina
C) Revers
D) Nervi
 • 15. La part de la fulla que està orientada al terra es diu:
A) Nervi
B) Anvers
C) Revers
D) Beina
 • 16. Què vol dir que les plantes siguin éssers vius autòtrofs?
A) Són capaces de fabricar el seu aliment
B) Treuen energia de les arrels
C) Tenen un nucli amb ADN a les seves cél·lules
D) S'alimenten d'altres éssers vius
 • 17. Què és la saba bruta?
A) Aigua i sals minerals dissoltes que prové de l'arrel
B) Aigua i substàncies orgàniques produïdes a la fotosíntesis.
C) Aigua i sals minerals que es produeix a les fulles
D) Aigua i oxigen que prové de l'arrel
 • 18. Durant la fotosíntesis:
A) La planta transforma el diòxid de carboni en oxigen
B) La planta transforma l'oxigen en diòxid de carboni
C) La planta produeix energia amb la llum solar
D) La planta filtra l'aigua
 • 19. Per a què serveix la fotosíntesis?
A) Per absorbir les sals minerals de la saba bruta
B) Per produir substàncies orgàniques
C) Per produir energia amb la llum solar
D) Per filtrar l'aigua
 • 20. Amb quin orgànul fan la respiració cel·lular les plantes?
A) Amb el ribosomes
B) Amb els lisosomes
C) Amb els mitocondris
D) Amb la clorofil·la
 • 21. Què permet a la planta fer la respiració cel·lular?
A) Obtenir energia
B) Produir oxigen
C) Absorbir energia
D) Agafar aire
 • 22. Per quins orificis es produeix l'intercanvi de gasos?
A) Pels mitocondris
B) Pel nervi de la fulla
C) Pels estomes
D) Per la clorofil·la
 • 23. Què són els tropismes?
A) Són canvis que fa la planta en funció de la llum
B) Són respostes que generen canvies permanents en el creixement de la planta
C) Són respostes que fa la planta quan no té aigua
D) Són respostes temporals que fa la planta
 • 24. Què són les nàsties?
A) Són respostes que fa la planta quan no té aigua
B) Són respostes que generen canvies permanents en el creixement de la planta
C) Són respostes temporals que fa la planta
D) Són respostes que generen canvies permanents en el creixement de la planta
 • 25. Què és el fototropisme?
A) Resposta que la planta davant la gravetat. Les arrels creixencap a l'interior de la terra i la tija puja verticalment
B) Resposta que fa la planta davant de contactes físics
C) Resposta que fa la planta per buscar la llum
D) Resposta que fa la planta per buscar l'aigua
 • 26. Què és el geotropisme?
A) Resposta que fa la planta per buscar la llum
B) Resposta que fa la planta davant de contactes físics
C) Resposta que fa la planta per buscar l'aigua
D) Resposta que la planta davant la gravetat. Les arrels creixencap a l'interior de la terra i la tija puja verticalment
 • 27. Què és el hidrotropisme?
A) Resposta que la planta davant la gravetat. Les arrels creixencap a l'interior de la terra i la tija puja verticalment
B) Resposta que fa la planta per buscar la llum
C) Resposta que fa la planta per buscar l'aigua
D) Resposta que fa la planta davant de contactes físics
 • 28. Què és el tigmotropisme?
A) Resposta que fa la planta davant de contactes físics
B) Resposta que fa la planta per buscar la llum
C) Resposta que la planta davant la gravetat. Les arrels creixencap a l'interior de la terra i la tija puja verticalment
D) Resposta que fa la planta per buscar l'aigua
 • 29. Que són les fotonàsties?
A) Moviments transitoris que fan les plantes per ajustar-se a la llum
B) Respostes als canvis de temperatura
C) Resposta que fan les plantes en presència de determinades substàncies
D) Respostes davant d'un estímul tàctil
 • 30. Que són les quimionàsties?
A) Resposta que fan les plantes en presència de determinades substàncies
B) Moviments transitoris que fan les plantes per ajustar-se a la llum
C) Respostes als canvis de temperatura
D) Respostes davant d'un estímul tàctil
 • 31. Quin tipus de respostes fan les plantes canívores?
A) Fototropisme
B) Sismonàties
C) Tigmotropisme
D) Termonàsties
 • 32. Quins tipus de reproducció asexual existeixen?
A) Vegetativa i amb flor
B) Per espores i amb flor
C) Per estolons i bulbs
D) Per espores i vegetativa
 • 33. Com es reprodueix la planta de la patata?
A) Amb bulbs
B) Amb tubercles
C) Amb estolons
D) Amb flors
 • 34. Com es reprodueix la planta de la ceba?
A) Amb bulbs
B) Amb tubercles
C) Amb estolons
D) Totes les plantes es reprodueixen amb flors
 • 35. On es troben els òrgans reproductors masculins de la flor?
A) Als estams
B) Al calze
C) A la corol·la
D) Al pistil
 • 36. On es troben els òrgans reproductors femenins de la flor?
A) Al pistil
B) A peduncle
C) A la corol·la
D) Als estams
 • 37. Què és la pol·linització?
A) El transport de grans de pol·len des de el pistil fins als estams
B) El transport de grans de pol·len des de la fulla a la flor
C) El transport de grans de pol·len des de la flor fins que l'espora cau a terra
D) El transport de grans de pol·len des de l'antera d'una flor fins a l'estigma d'una altra
 • 38. Quins tipus de pol·linització hi ha?
A) Per animals
B) Per vent
C) Per aigua
D) Per éssers humans
 • 39. Totes les plantes angiospermes:
A) Es reprodueixen amb espores
B) Formen un fruit amb la llavor a l'interior
C) Es pol·linitzen amb el vent
D) Es pol·linitzen amb abelles
 • 40. Què passaria si desapareguessin totes les plantes?
A) Augmentaria l'efecte hivernacle provocat pel diòxid de carboni
B) Disminuiria dràsticament el nivell d'oxigen a l'atmosfera
C) Els animals carnívors moririen
D) Totes les algues moririen
E) Els animals hervivors moririen
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.