3r d'ESO 2020: Competència matemàtica (I)
Quin dels següents nombres és el més gran?
−0,375
−0,625
-4/10
-1/2
Quantes  fotografies de 4,5 MB es poden emmagatzemar
en un disc d'1GB? Recorda que 1 GB=1024 MB
fotos
El preu d'un quilo de formatge és 15,50 €. Quant cos-
taram 700 g d'aquest formatge?
(si ho vols resoldre amb una regla de tres, pensa que el preu habitual és el 100%)
Un producte està de rebaixes. Segons l'etiqueta, el
preu habitual és de 125 €. El preu rebaixat és 100 €.
Quin percentatge de descompte han aplicat sobre el
producte?
10%
15%
20%
25%
Una galeta conté un 20% de manteja. Expressa amb una
fracció irreductible quina part de la galeta no és mantega
Recorda que un percentatge pot posar-se en forma
de fracció posant un 100 en el denominador:
Quin percentatge no és mantega?
Simplifica
al màxim
%
Quin % de descompte representa?
El preu d'un producte és 36 €. Està en oferta:
Si  comprem dues unitats del mateix producte apro-
fitant aquesta oferta, quant paguem per cada unitat?
30%
50%
Segona unitat a meitat de preu
20%
25%
En restar dos múltiples de 7 hem obtingut un nombre
primer. Quin és aquest nombre?
Pensa què passa si restes nombres de la taula del 7.
Veuràs que només una vegada dóna nombre primer...)
Per quin nombre natural s'ha de substituïr ∑ perquè
l'expressió ∑×∑=3×3×7×7 sigui correcta?
12
21
14
10
Quin és el terme següent d'aquesta successió?
1 , 4 , 9 , 16 ,
Imagina una paret de maons en construcció. La seqüèn-
cia d'imatges mostra les primeres etapes de la construc-
ció de la paret
Quants maons tindrà la paret en el pas 74?
Nº gran
Nº petit
+
=
En LLuís fa les truites amb dues clares i un rovell. La
Núria quan fa una plata de crema hi posa 6 rovells.
Quantes truites ha de fer en LLuís perquè la Núria
pugui fer una plata de crema amb els rovells que li
sobrin a en LLuís?
truites
El gràfic representa la posició de dos mòbils (a i b).
Algun dels dos està quiet? Quin?
Tenim dues capses amb la mateixa quantitat de cara-
mels. En una capsa hi ha dues bosses amb caramels
i 3 caramels fora les bosses. En l'altra hi ha una bossa
i 8 caramels fora la bossa. A les bosses hi ha la mateixa
quantitat de caramels. Quants caramels hi ha a cada
bossa?
Quina és l'area d'un quadrat de 32 cm de perímetre?
El costat fa
Per tant, l'area  és
cm2
cm
Quant és la meitat de la meitat de la meitat?
Expressa-ho com una fracció:
Quina o quines de les figures següents tenen les dues
diagonals iguals (hi ha vàries respostes correctes)?
Romboide
Rectangle
Quadrat
Rombe
Trapezi
Trapezoide
Sabent que no hi ha cubs amagats, quina o quines de les
figures següents són també vistes planes de l'objecte?
La figura de l'esquerra és una vista plana de l'objecte
de la dreta
A
B
C
D
E
Quants cm són 7,8 km?
Quants minuts són 2,5 hores?
×
cm=
=
Minuts en una hora
minuts
·10
5
?
Quants dm són 7,8 km?
Quants minuts són 2,5 hores?
Quina  és la longitud en mm del traç següent?
mm
dm
min
Quina és l'àrea de la figura ombrejada?
Quants punts percentuals separen Lituània i Romania?
En el gràfic de la  figura tenim el percentatge de llars
europees amb almenys un gos classificat per països:
%
Hem fet una enquesta sobre el nombre de televisors
a casa. En total s'han entrevistat a 800 persones. El
gràfic de sectors mostra el percentatge de persones
que han respost en cada opció. Quantes persones de
les enquestades tenen 1, 2 o 3 televisors?
El % de  persones
que tenen 1, 2 o 3
televisors és:
A aquest percentatge
li corresponent
persones
%
a) Quina és la seva puntuació mitjana (1 decimal)?
Un alumne de 2n d'ESO ha tret les següent puntuacions
durant el trimestre:
b) Quin valor s'ha d'afegir per aconseguir que la seva
mitjana sigui un 7?

                      6 , 7 , 7 , 8 , 8 , 9

Expressa en forma de fracció quina part representen del
total:
Triangle blau:
Triangle Taronja:
Quadrat vermell:
Quin % de l'àrea total representen tots els triangles del
tangram? Fes-ho completant la llista. Potser hi van decimals
Triangle groc:
Triangle taronja:
Triangle blau cel:
Triangle blau marí:
Triangle verd:
TOTAL:
%
%
%
%
%
%
A quina altura en m es troba el lloc indicat per la fletxa?
(pot donar decimal)
m
La següent gràfica mostra el nombre de persones que
van utilitzar unes instalacions esportives un determinat
número d'hores, durant tot un dia.
b) Quantes ho van fer dues hores o més?
a) Quantes persones les van  utilitzar?
c) Quin % representa
la gent anterior?
(pot ser decimal)
%
Tenim un camp rectangular que fa 80 m de llarg per
60 m d'ample.
a) Si volem posar gespa, quants m2 fan falta?
b) Volem tancar tot el camp. Si el preu del metre lineal
de tanca és de 12 €, quant costarà tancar-lo?
Perímetre:
Preu:
m
m2
Tenim un  2n camp amb la mateixa base i la mateixa
altura que el camp anterior, però amb forma de rom-
boide. Tancar el camp 2:
És més car que tancar el camp 1, ja que el perímetre és més gran
Igual de car que tancar el camp 1 perquè tenen la mateixa superfície
Menys car que tancar el camp 1, perquè ens fan una "rebaixeta"
Més car que tancar el camp 1, perquè té més superfície.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.