Repàs de probabilitat 3r ESO
Es llença a l'aire una moneda 10000  vegades seguides.
Tot i que no podem saber quins han estat els resultats,
el número esperat de vegades que ha sortit cara és:
vegades
Es llença a l'aire una moneda 10000  vegades seguides.
Ha sortit cara un total de 5021 vegades, això vol dir que
la probabilitat aproximada (freq. relativa) és
vegades
Es llença a l'aire una moneda 10000  vegades seguides.
Ha sortit cara un total de 5032 vegades, això representa
un percentge de
hexaèdric
Quin d'aquests daus té una probabilitat més gran de
que surti el número 1?
octaèdric
tetraèdric
icosaèdric
hexaedric
Quin d'aquests daus té una probabilitat més petita de
que surti el número 1?
octaedric
dodecaedric
icosaedric
El resultat màxim és
Si repetim l'experiment moltes vegades, el resultat més
freqüent serà
Llancem dos daus hexaèdrics a l'aire i sumem les seves
puntuacions. El resultat mínim és
El resultat mínim és
I els que surtiran menys seran el
i el
Juguem negre a la ruleta. Quina probabilitat
tenim de guanyar?
Apostem a {1,2,3,4,5,6}  a la ruleta.
Quina probabilitat tenim de guanyar?
Probabilitat de treure un 
nombre menor que 5:
Treiem una carta d'una baralla espanyola de cartes.
Recorda que hi ha 48 cartes repartides en 4 pals.
Probabilitat de treure figura:
=
=
(irreductible)
(irreductible)
El Sr. Toni vol posar un examen de pregunta única
a triar a l’atzar entre 100 preguntes diferents. He estudiat 85 d'aquests temes. Quina probabilitat hi ha de de no aprovi a causa de no saber la pregunta?
=
(irreductible)
Llancem un dau tetraèdric 200 vegades. Aquestes són
les vegades que ha sortit cada cara:
Però la probabilitat que surti 234 és
El % que correspon a això és
Quantes vegades ha sortit la cara 123?
123
???
124
52
134
46
%
234
54
vegades
Llancem un dau tetraèdric 4000 vegades. Quantes
vegades creus que sortirà la cara 124 (aprox.)?
I si el llancessim 10000 vegades?
vegades
vegades
A un campament juvenil hi ha 42 espanyols,
13 francesos, 15 italians i 23 anglesos. Es tria
una persona a l'atzar. Quina probabilitat hi ha
que sigui francès?
El resultat més petit és
El resultat més gran és
Els casos possibles (CP) són;
La probabilitat que la suma sigui 3 és
LLancem tres daus normals a l'aire i sumem els
números que surten.
6
?
3
?
=
Tenim a les mans un dau dodecaèdric i el llancem .
Mirem el número que surt. Calcula:
P(Parell)=
P(4)=
=
(simplificat)
(1 no és primer)
P(Primer)=
P(Noi)=
Es tria un alumne a l'atzar. Calcula (no cal simplificar):
Els 500 alumnes d'un institut d'ESO es reparteixen de
la següent manera:
Nois
Noies
85
75
1r
P(2n)=
58
67
2n
P(Noia de 4t)=
54
57
3r
56
48
4t
Es tria un alumne a l'atzar i resulta que és una noia
(això ho sabem segur!). Quina és la probabilitat que
sigui de 3r?
Els 500 alumnes d'un institut d'ESO es reparteixen de
la següent manera:
Nois
Noies
85
75
1r
58
67
2n
54
57
3r
56
48
4t
P(Acabar en 4)=
Un número de loteria éstà format per 5 xifres. Quina
és la probabilitat de ...
P(Ser 14804)=
Escriu fracció simplificada!
P(Acabar en 804)=
Si la probabilitat d'encertar una pregunta a l'atzar és
0,25, la probabilitat de no encertar-la és...
 0,85
 0,55
 0,65
 0,75
Es llença un dau icosaedric sobre la taula i es mira el
número que surt. Digues quines són les probabilitats
següents (no cal que simplifiquis la fracció):
P(Número menor que 9)=
P(Número superior a 15)=
A una urna  A tenim 3 boles blanques i 2 negres,  i a
una altra urna B tenim 1 bola blanca i 4 negres. Per
triar la urna tirem una moneda a l'aire. Si surt cara,
triem la urna A, mentre que si surt creu triem la urna
B. Completa el diagrama d'arbre.
c
x
N
N
B
B
Llancem dues vegades una moneda a l'aire. Completa 
el diagrama d'arble i calcula P(2 cares)
c
x
c
x
x
c
=
P(2 cares)=
Llancem una  xinxeta dos cops.P(amunt)=0,4. Completa el diagrama de probabilitat i calcula P(1 amunt)
amunt
costat
amunt
costat
costat
amunt
P(1 amunt)=


(2 camins)
=
Un avió té 3 bombes per destruir un punt. La probabi-
litat de fer blanc és 1/3. Si encerta no tira més bombes.
Completa el diagrama de probabilitats:
Blanc
No blanc
Blanc
No blanc
No blanc
Blanc
Tenim dues caixes A i B amb bolígrafs. A la caixa A el 1%dels bolígrafs són defectuosos, mentre que a la caixa B hosón el 7%. Tirem una moneda. Si surt cara traiem boli de la urna A, mentre que si surt creu tratem boli de la urna B.Quina és la probabilitat que el boli sigui defectuós? 
x
c
0,93
?
0,07
?
0,01
?
0,99
?
Defectuós
Defectuós
El 2n surt:
Hi ha 2 cabins
que porten a
DEFECTUÓS:
En total és:
El 1r surt:
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.