TECNOLOGIA 3r ESO 3a Av
 • 1. El servei que assigna una ip automàtica és el
A) Màscara
B) DNS
C) DHCP
D) TCP
 • 2. A una xarxa local, la ip del router és
A) La ip dels ordinadors
B) la porta d'enllaç
C) La màscara de subxarxa
D) DNS
 • 3. Les màquines que relacionen noms amb ip's són:
A) DHCP
B) FTP
C) DNS
D) TCP
 • 4. El protocol de tranferència de fitxers és:
A) FTP
B) DHCP
C) IP
D) DNS
 • 5. Les xarxes d'àmbit mundial s'anomenen
A) WWW
B) LAN
C) MAN
D) WAN
 • 6. Les xarxes d'àmbit local s'anomenen
A) LAN
B) WWW
C) WAN
D) MAN
 • 7. Al conjunt d'equips controlats per un ordinador (Servidor), s'anomena
A) WAN
B) Domini
C) LAN
D) Protocol
 • 8. Les sigles www són l'acrònim de
A) Wide Web World
B) World Wide Web
C) Web Wide World
D) Wide World Web
 • 9. El rang d'IPs utilitzat a les xarxes locals és
A) 168.192.X.X
B) 192.168.X.X
C) 198.162.X.X
D) 162.198.X.X
 • 10. Les IP's a una LAN són
A) No tenen IP
B) Són iguals per a cada ordinador (la del router)
C) Diferents per cada ordinador
D) Dóna igual, poden ser qualsevol
 • 11. A quina dècada surten els primers telèfons mòbils?
A) 80
B) 50
C) 90
D) 60
 • 12. Quina companyia va ser la pionera en la comercialització dels mòvils?
A) Nokia
B) Samsung
C) Sony
D) Motorola
 • 13. er què es caracteritza la 1a generació de mòbils
A) Per la disminució de la grandària dels aparells
B) La llarga durada de les bateries
C) Tecnologia analògica
D) Tecnologia digital
 • 14. De quina generació pertanyen la majoria dels telèfons mòbils avui dia?
A) 1G
B) 3G
C) 2G
D) 4G
 • 15. L'espectre electromagnètic estan les ones ordenades segons:
A) Només longitut d'ona
B) Només freqüència
C) Cap de les anteriors
D) Freqüència i longitut d'ona
 • 16. El nombre d'oscil·lacions per unitat de temps és:
A) Cap de les anteriors
B) Freqüència
C) Longitut d'ona
D) Periode
 • 17. L'assetjament a menors per tal d'obtenir fotografies d'ells o elles nus es:
A) Bullyng
B) Ciberbullyng
C) Grooming
D) Cap de les anteriors
 • 18. Ciberbulling és
A) L'assetjament de companys mitjançant la xarxa
B) Cap de les anteriors
C) L'assetjament de companys
D) L'assetjament a menors per tal d'obtenir fotografies d'ells o elles nus es:
 • 19. L'ordre <tr> serveix per
A) Tancar una columna a una taula
B) Tancar una fila a una taula
C) Obrir una columna a una taula
D) Obrir una fila a una taula
 • 20. L'ordre <hr> serveix per
A) Cap de les anteriors
B) Afegir una línia divisòria
C) Afegir un espai en blanc
D) Afegir un marge
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.