Substàncies i matèria
 • 1. Cada classe de matèria de la qual estan formats tots els cossos s'anomena
A) aliatge
B) mescla homogènia
C) mescla
D) substància
 • 2. Quan una substància està formada per un sol tipus de matèria s'anomena
A) mescla homogènia
B) substància pura
C) aliatge
D) mescla
 • 3. Quan una substància està formada per diferents substàncies pures s'anomena
A) mescla
B) combinació
C) puré
D) plat combinat
 • 4. Les mescles en les quals es poden distingir els seus components s'anomenen
A) mescla homogènia
B) dissolució
C) aliatge
D) mescla heterogènia
 • 5. Les mescles en les quals no es poden distingir els seus components s'anomenen
A) substància pura
B) mescla homogènia
C) puré
D) plat combinat
 • 6. Les mescles homogènies com la d'aigua i sal o l'aire també s'anomenen
A) dissolució
B) puré
C) plat combinat
D) substància pura
 • 7. Una mescla homogènia en la qual una o més d'una de les substàncies és un metall s'anomena
A) dissolució
B) plat combinat
C) puré
D) aliatge
 • 8. L'acer és
A) una substància pura
B) un aliatge
C) una dissolució
D) plat combinat
 • 9. Per a separar una mescla heterogènia formada per un líquid i un sòlid o per dos sòlids de mida diferent utilitzem
A) la destil·lació
B) la decantació
C) l'evaporació
D) la filtració
 • 10. Per a filtrar usem
A) garbells i aixades
B) filtres o rasclets
C) aixades i rasclets
D) filtres o garbells
 • 11. Per a separar mescles homogènies o dissolucions formades per un líquid i un sòlid utilitzem
A) la decantació
B) la destil·lació
C) la filtració
D) l'evaporació
 • 12. Per a separar dissolucions de líquids amb diferent punt d'ebullició usem
A) l'evaporació
B) la filtració
C) la destil·lació
D) la decantació
 • 13. Per a separar mescles heterogènies de dos líquids de diferent densitat usem
A) la filtració
B) la decantació
C) l'evaporació
D) la destil·lació
 • 14. Els canvis en la matèria en què unes substàncies es convertixen en unes altres s'anomemen
A) reaccions químiques
B) evaporacions
C) canvis físics
D) fusions
 • 15. Quan una substància es converteix en una altra perquè es combina amb l'oxigen es produïx
A) una evaporació
B) una oxidació
C) una fusió
D) una digestió
 • 16. Quan l'oxidació es produïx molt ràpidament i es desprén calor i llum se l'anomena
A) excreció
B) deglució
C) digestió
D) combustió
 • 17. Les reaccions químiques provocades per éssers vius i que donen lloc al iogurt, al vinagre o a la cervesa són
A) fermentacions
B) vòmits
C) marejos
D) combustions
 • 18. La relació que hi ha entre la massa i el volum d'un cos s'anomena
A) lleugeresa
B) pes
C) moda
D) densitat
 • 19. La capacitat que té un cos de no afonar-se en un líquid s'anomena
A) profunditat
B) ansietat
C) natació
D) flotabilitat
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.