4artp c-q 1 ortografia 2
coca → coques
Apunta la norma:
Les paraules acabades 
amb
fan el plural 
amb
-QUES
-CA
clatell
?
colze
?
esquena
?
esquelet
?
cuixa
?
es___ena
latell
__olze
c o qu?
es___elet
__uixa
cabellera
?
múscul
?
cul
?
clatell
?
__abellera
mús__ul
__ul
c o qu?
__latell
ataques
?
llesques
?
busquen
?
pesquen
?
ronquen
?
Marca la opció correcta
a
b
c
a
b
c
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.