4artp c-q 1 ortografia
Escriu al quadern les 
grafies diferents del so [K]
Cerca la paraula on la 
lletra "c" soni diferent
a
b
c
d
e
Cerca la paraula on la 
lletra "c" soni diferent
a
b
c
d
e
Cerca la paraula on la 
lletra "c" soni diferent
a
b
c
d
e
Cerca la paraula on la 
lletra "c" soni diferent
a
b
c
d
e
Cerca la paraula on la 
lletra "c" soni diferent
a
b
c
d
e
Marca les paraules que
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.