PROVA: ELS DETERMINANTS
 • 1. Completa la frase: Els determinants...
A) expressen accions.
B) no tenen significat.
C) acompanyen al nom i en precisen el significat.
 • 2. Completa la frase: Els determinants concorden...
A) en génere i nombre.
B) només en gènere.
C) en gènere i nombre del verb.
 • 3. Els articles...
A) els poses davant del nom només si són plurals.
B) van darrera del nom.
C) van davant del nom.
 • 4. Els determinants poden ser....:
A) Possessius, articles, substantius i noms.
B) Articles, adverbis, exclamatius i adjetius.
C) Noms, adjetius, interrogatius, indefinits i articles.
D) Articles, quantitatius, indefinits, demostratius, possesssius i numerals.
 • 5. Llegeix la frase. Fixa't en els determinants articles que hi ha i marca l'opció correcta. Una científica mataronina ha treballat per tot el món.
A) el món
B) Una científica
C) Una el
 • 6. Observa la imatge i fixa't en la paraula de color verd. Digues de quin tipus de determinant es tracta.
A) Article indefinit
B) Article definit
C) Article neutre
 • 7. Observa la imatge i les paraules subratllades de verd. Digues de quin tipus de determinant es tracta.
 • 8. Observa la frase i escriu quin determinant quantitatiu hi veus.
 • 9. Observa la frase i escriu quin determinant quantitatiu hi veus.
 • 10. Observa la frase i escriu quin determinant quantitatiu hi veus.
 • 11. Observa la imatge i digues de quin tipus de numeral es tracta la paraula que està en negreta.
 • 12. Llegeix i escriu el determinant que hi ha a la següent oració. Ahir vam fer vint anys de casats.
 • 13. La paraula "LA" és...
A) Substantiu
B) Determinant
C) Adjectiu
D) Nom
 • 14. Un article pot ser...
A) Numeral o indefinit.
B) Definit o indefinit
C) Demostratiu o possessiu.
 • 15. Els numerals poden ser...
A) Cardinals, ordinals, partitius i multiplicatius.
B) Cardinals, definits, indefinits i quantitatius.
 • 16. Observa la imatge i digues de quin tipus de determinant es tracta la paraula que està de taronja.
A) Possessiu
B) Numeral ordinal
C) Article indefinit
D) Demostratiu
 • 17. Has vist aquelles muntanyes?
A) És un determinant possessiu que indica a qui pertany el nom.
B) És un determinant demostratiu que indica que el nom està a una distància mitjana.
C) És un determinant demostratiu que indica que el nom està prop.
D) És un determinant demostratiu que indica que el nom està lluny.
 • 18. Tanca _______ (determinant article definit) finestres que fa fred.
A) les
B) aquelles
C) aquestes
D) unes
 • 19. Ahir vam dur ________ (de nosaltres) gos al veterinari.
A) Les nostres
B) La nostra
C) El nostre
D) Els nostres
 • 20. Observa la lletra en cursiva i digues de quin tipus de determinant es tracta. He comprat quatre llibretes de quadres.
A) Determinant numeral ordinal femení plural.
B) Determinant numeral multiplicatiu.
C) Determinant numeral cardinal femení plural.
D) Determinant numeral cardinal femení singular.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.