Funcions elementals BATXILLERAT
2
-2
4
-4
π
-2π
f(x) = cos(x)
f(x) = sin(x)
f(x) = tg(x)
2
-2
4
-4
π
-2π
f(x) = cos(x)
f(x) = sin(x)
f(x) = tg(x)
y= x2 + 5
y= x2 - 5x
 y= x2 - 5
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
f(x) = lg(x)
f(x) = ex
f(x) = x + 1
f(x) = 3x - 1
f(x) = 1x - 3
f(x) = 3x
f(x)= lg(x)
f(x)= ex
f(x)= x2
 y= x2 - 5x
y= x2 + 5
y= x2 + 5x
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
y=
1x2
+
funció quadràtica
funció afí
funció lineal
pendent positiu
funció constant
pendent negatiu
y=
X +
2
-2
4
-4
π
-2π
f(x) =tag(x)
f(x) = sin (x)
f(x) = cos (x)
y=
X +
Quin recorregut té la funció?
Rec f=[-5,∞)
 Rec f = (-∞,∞)
Rec f = [-5,7)
Determina el domini d'aquesta funció
Dom f = (0,∞)
Dom f = (-∞,∞)
Dom f = [0,∞)
Dóna l'expressió de la funció
y = 1 x2 +
Determina el domini de la funció
Dom f = (-∞,3)
Dom f = (-∞,0]
Dom f = (-∞,∞)
2
-2
π
Quin és el recorregut de la funció?
Rec f = (-1,1)
Rec f = [0,1]
Recf = [-1,1]
2
-2
2
-2
4
-4
Determina l'expressió de la funció
f(x) = x2 - 2x
 f(x) = x2 +2x
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
Determina l'expressió de la gràfica
f(x) = x2 + 4x
f(x) = x2 - 4
f(x) = x2 - 4x
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
y = x - 1
y = x2 +1
y = x2 - 1
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
y = x - 2
y = x2 - 2x
y = x2 +2
y = -x2 - 2x
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
y = x2 +4x
y = x2 - 4x
y = x2 - 4x+4
y = - x2 - 4x
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
 y = x/3  +1
y = 3x + 1
y = 3x - 3
y = x/3 - 1
2
-2
4
-4
π
-2π
y = cos(x)
y=  sin (x)
y= 2 sin (x)
2
-2
4
-4
π
-2π
y = 3 cos (x)
y = cos (x)
y= sin (x)
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
y = ex
y = 4x
y = ln (x)
y = ex + 2
y = ex
y = ln (x)
y = x2 + 3
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.