Representació de dades
ESTADÍSTICA
Representació
   de dades
       Marc Senar

Adaptació d'exercicis     de Seño Nuria
3- Com podem representar aquestes dades?
1- Què és l'estadística?
2- Què és la freqüència d'una dada?
1-
2-
3-
4-
És el
Mitjançant:
És la
analitzar-les
?
Taules de freqüències
?
Diagrames de barres
?
Diagrames de línies
?
Diagrames de sectors
?
número
?
ciència
?
i
de
que s'encarrega de
interpretar-les
?
vegades
?
3
1
que es
.
repeteix
?
recollir dades
?
2
4
la
dada
?
,
.
6- Com es representen les dades en un diagrama de
    barres?
7- Aquest diagrama de barres representa els animals
    vacunats per un veterinari:
b) Es representa mitjançant una barra l'altura de la
        qual indica la seva freqüència.
a) Cada dada es representa mitjançant una barra
        més o menys gruixuda segons la freqüència.
I a quins menys?
A quins animals es va
vacunar més?
A més
A menys
8- Com es construeix un diagrama de línies?
1r-
2n-
3r-
4t-
Es dibuixa un eix horitzontal on se representen
les dades.
?
Es dibuixa un eix vertical on es representen les
freqüències.
?
Es marca el punto de creuament de cada dada
amb la seva freqüència.
?
S'uneixen tots els punts de creuament mitjançant
una línia.
?
DIAGRAMA DE LÍNIES DEL NOMBRE
DE GERMANS DELS I LES ALUMNES
D'UN CURS
9- Observa aquest diagrama de línies. Representa el
    número de cotxes venuts per una empresa cada mes.
- En quin mes es van vendre més cotxes?
- En quin mes es van vendre menys cotxes?
- Quants cotxes es van vendre el novembre?
Es van vendre més cotxes el
Es van vendre menys cotxes el
El novembre es van vendre
cotxes
i el
10- Què és un diagrama de sectors?
11- Com es construeix un diagrama de sectors?
1r-
2n-
3r-
4t-
Es multipliquen les freqüències relatives per 360,
per així trobar els graus que ocupen cada una.
?
Es dibuixa un cercle amb un compàs.
?
Es fa una llegenda sobre què
representa cada sector, ja sigui
sobre el sector o al costat.
?
Amb un transportador d'angles,
es dibuixen els diferents sectors.
?
És un
freqüències relatives
?
cercle
?
on es representen les
12- S'ha preguntat a l'alumnat d'un institut l'esport
      que practiquen i s'ha obtingut aquest diagrama
      de sectors.
Quin és l'esport que es practica menys?
Una noia practica esquí. En quin sector
es reflectirà?
En el sector 
altres esports
?
Quin esport és el preferit
de l'alumnat?
És el
I el segon?
El
futbol
?
bàsquet
?
handbol
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.