Equacions 1r Grau
__1. la solució és -4A. (3x+4)·5=5x+40
__2. la solució és -4/3B. 2x+8=5x-1
__3. la solució és 1C. 4x-3/2=3x
__4. la solució és 1/2D. 12x+8+3-2x-7-x=4x-5+5x-x+5
__5. la solució és 2E. 11x-5+8x=3x+4+7-3x-8+1
__6. la solució és 3F. (4x-2)·5=18x-8
__7. la solució és 3/2G. 13-x+2x-3=2*(x-1)
__8. la solució és 4H. 12x+1=9x-3
__9. la solució és 12I. (10x-8)·7=5·(7x-8)
__10. la solució és 16/35J. 3·(x-2+x)-2x+3=17-x
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.