CM2021-A1
ACTIVITAT 1: ATLETISMEEls alumnes de 4t d’ESO visiten la nova pista d’atletisme, formada per 4 carrers per on es fan les curses i una zona interior per als llançaments i salts.La zona interior, en gris a la imatge, està formada per una part rectangular de 100 metres de llargada i, a cada extrem, dues parts semicirculars de 60 metres de diàmetre.
1. Quatre alumnes de la classe fan una cursa d’una volta completa. Cadascun corre per un carrer propi i tots ells surten des de la línia de meta i acaben a la mateixa línia.Quin dels quatre alumnes correrà més metres?
a. L’alumne del carrer 1
b. L’alumne del carrer 2
c. L’alumne del carrer 3
d. L’alumne del carrer 4
(Longitud de la circumferència = 2 ∙ 𝝅 ∙ r; on r és el radi de la circumferència i 𝝅 ≈ 3,14)
ACTIVITAT 1: ATLETISME
2. L’Aina fa una volta completa a la pista pel carrer 1, sortint des de la línia de meta i acabant en la mateixa línia.Quants metres ha recorregut aproximadament l’Aina?
a. 284 m
b. 316 m
c. 388 m
d. 400 m
ACTIVITAT 1: ATLETISME
3. Quina és la millor aproximació a l’àrea de la zona interior, en gris a la imatge, de la pistad’atletisme?(Àrea del cercle = 𝝅 ∙ r2; on r és el radi del cercle i 𝝅  3,14)
a. 6.000 m2
b. 7.000 m2
c. 8.000 m2
d. 9.000 m2
ACTIVITAT 1: ATLETISME
A l’interior de la pista d’atletisme es troba la zona de llançament de disc.Per entrenar utilitzen un disc cilíndric. Les noies utilitzen un disc de 181 mm de diàmetrei 38 mm de gruix i el disc que utilitzen els nois fa 220 mm de diàmetre.
4. Sabent que el gruix és proporcional al diàmetre, quina d’aquestes opcions determina,aproximadament, el gruix del disc dels nois?
a. 46 mm
b. 48 mm
c. 50 mm
d. 52 mm
ACTIVITAT 1: ATLETISME
5. Per entrenar, en Pau fa vuit llançaments de disc. El professor recull els resultats a la taulasegüent (amb una X marca els llançaments no vàlids):
Segons les dades de la taula, quin és el percentatge de llançaments no vàlids d’en Pau?
a. 29,05 %
b. 29,54 %
c. 32,20 %
d. 37,50 %
6. El fossat de sorra té forma rectangular i fa 3 metres d’ample per 10 metres de llarg. Hi haun gruix de sorra de 0,2 metres aproximadament. (El dibuix del fossat no està fet a escala)
ACTIVITAT 1: ATLETISME
A l’interior de la pista també hi ha la zona del salt de llargada.El salt es duu a terme sobre un fossat de sorra col·locat al final d’una pista recta.
Sabent que la sorra es ven en saques d’1 m3 que costen 31,50 € cadascuna, quantcosta omplir el fossat?
Resposta =
ACTIVITAT 1: ATLETISME
7. La Sílvia ha fet dos salts. La mitjana dels dos salts ha estat de 6,8 metres i la diferènciaentre els dos salts ha estat de mig metre.
Quin dels sistemes d’equacions següents ens permetrà saber la longitud, en metres, queha fet la Sílvia en cadascun dels dos salts?
(Utilitza x = longitud en metres del primer salt; y = longitud en metres del segon salt)
a.
b.
c.
d.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.