ICR - 3rESO_RECU_2nT_Àtom
 • 1. Si l'àtom de Brom té un nombre atòmic de 35...
A) Vol dir que: A = 35
B) Vol dir que: Z = 35
C) Vol dir que: A-Z = 35
D) Vol dir que: Z+A = 35
 • 2. Si l'àtom de Brom té un nombre atòmic de 35...
A) El nombre d'electrons és també 35
B) El nombre de neutrons és també 35
C) La suma de protons i electrons és també 35
D) La suma de protons i neutrons és també 35
 • 3. Si l'àtom de Brom té un nombre atòmic de 35...
A) Vol dir que el nombre de neutrons és 35
B) Vol dir que el nombre de neutrons és inferior a 35
C) Vol dir que el nombre de protons és 35
D) Vol dir que el nombre de protons és superior a 35
 • 4. Si l'àtom de Brom té un nombre màssic de 80...
A) Vol dir que la suma de protons i neutrons és 80
B) Vol dir que la resta de neutrons i protons és 80
C) Vol dir que el nombre de neutrons és 80
D) Vol dir que el nombre de protons és 80
 • 5. Si l'àtom de Brom té un nombre màssic de 80...
A) Vol dir que Z+A = 80
B) Vol dir que Z = 80
C) Vol dir que A-Z = 80
D) Vol dir que A = 80
 • 6. Si l'àtom de Potassi té un nombre atòmic de 19...
A) Vol dir que: A = 19
B) Vol dir que: Z = 19
C) Vol dir que: A-Z = 19
D) Vol dir que: Z+A = 19
 • 7. Si l'àtom de Potassi té un nombre atòmic de 19...
A) El nombre de neutrons és també 19
B) La suma de protons i electrons és també 19
C) La suma de protons i neutrons és també 19
D) El nombre d'electrons és també 19
 • 8. Si l'àtom de Potassi té un nombre atòmic de 19...
A) Vol dir que el nombre de neutrons és inferior a 19
B) Vol dir que el nombre de protons és superior a 19
C) Vol dir que el nombre de neutrons és 19
D) Vol dir que el nombre de protons és 19
 • 9. Si l'àtom de Potassi té un nombre màssic de 39...
A) Vol dir que el nombre de neutrons és 39
B) Vol dir que la resta de neutrons i protons és 39
C) Vol dir que el nombre de protons és 39
D) Vol dir que la suma de protons i neutrons és 39
 • 10. Si l'àtom de Potassi té un nombre màssic de 39...
A) Vol dir que A = 39
B) Vol dir que Z = 39
C) Vol dir que A-Z = 39
D) Vol dir que Z+A = 39
 • 11. El nombre atòmic del Bor és...
A) 5
B) 6
C) 16
D) 11
 • 12. El nombre màssic del Bor és...
A) 5
B) 11
C) 16
D) 6
 • 13. Quants protons té l'àtom de Bor?
A) 5
B) 16
C) 11
D) 6
 • 14. Quants neutrons té l'àtom de Bor?
A) 5
B) 6
C) 11
D) 16
 • 15. Quants electrons té l'àtom de Bor?
A) 5
B) 6
C) 16
D) 11
 • 16. El nombre atòmic del Fòsfor és...
A) 15
B) 16
C) 31
D) 46
 • 17. El nombre màssic del Fòsfor és...
A) 16
B) 46
C) 31
D) 15
 • 18. Quants protons té l'àtom de Fòsfor?
A) 16
B) 15
C) 31
D) 46
 • 19. Quants neutrons té l'àtom de Fòsfor?
A) 16
B) 31
C) 46
D) 15
 • 20. Quants electrons té l'àtom de Fòsfor?
A) 16
B) 31
C) 15
D) 46
 • 21. Si aquesta és la configuració electrònica del Na, podem afirmar que...
A) Té tendència a perdre 3 electrons
B) Té tendència a guanyar 1 electró
C) Té tendència a perdre 1 electró
D) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
E) Té tendència a guanyar 3 electrons
 • 22. Si aquesta és la configuració electrònica del K, podem afirmar que...
A) Té tendència a guanyar 3 electrons
B) Té tendència a perdre 3 electrons
C) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
D) Té tendència a perdre 1 electró
E) Té tendència a guanyar 1 electró
 • 23. Si aquesta és la configuració electrònica del Ca, podem afirmar que...
A) Té tendència a perdre 4 electrons
B) Té tendència a guanyar 4 electrons
C) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
D) Té tendència a perdre 2 electrons
E) Té tendència a guanyar 2 electrons
 • 24. Si aquesta és la configuració electrònica del P, podem afirmar que...
A) Té tendència a perdre 5 electrons
B) Té tendència a guanyar 5 electrons
C) Té tendència a perdre 3 electrons
D) Té tendència a guanyar 3 electrons
E) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
 • 25. Si aquesta és la configuració electrònica del S, podem afirmar que...
A) Té tendència a perdre 4 electrons
B) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
C) Té tendència a guanyar 2 electrons
D) Té tendència a perdre 2 electrons
E) Té tendència a guanyar 4 electrons
 • 26. Si aquesta és la configuració electrònica del Se, podem afirmar que...
A) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
B) Té tendència a guanyar 4 electrons
C) Té tendència a guanyar 2 electrons
D) Té tendència a perdre 4 electrons
E) Té tendència a perdre 2 electrons
 • 27. Si aquesta és la configuració electrònica del Cl, podem afirmar que...
A) Té tendència a guanyar 1 electró
B) Té tendència a perdre 5 electrons
C) Té tendència a guanyar 5 electrons
D) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
E) Té tendència a perdre 1 electró
 • 28. Si aquesta és la configuració electrònica del Br, podem afirmar que...
A) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
B) Té tendència a guanyar 1 electró
C) Té tendència a guanyar 5 electrons
D) Té tendència a perdre 5 electrons
E) Té tendència a perdre 1 electró
 • 29. Si aquesta és la configuració electrònica del Ar, podem afirmar que...
A) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
B) Té tendència a perdre 3 electrons
C) Té tendència a guanyar 2 electrons
D) Té tendència a guanyar 3 electrons
E) Té tendència a perdre 2 electrons
 • 30. Si aquesta és la configuració electrònica del Kr, podem afirmar que...
A) Té tendència a perdre 4 electrons
B) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
C) Té tendència a guanyar 2 electrons
D) Té tendència a guanyar 4 electrons
E) Té tendència a perdre 2 electrons
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.