ICR - 3rESO_RECU_2nT_Àtom
 • 1. Si l'àtom de Brom té un nombre atòmic de 35...
A) Vol dir que: A = 35
B) Vol dir que: Z+A = 35
C) Vol dir que: A-Z = 35
D) Vol dir que: Z = 35
 • 2. Si l'àtom de Brom té un nombre atòmic de 35...
A) La suma de protons i electrons és també 35
B) El nombre d'electrons és també 35
C) La suma de protons i neutrons és també 35
D) El nombre de neutrons és també 35
 • 3. Si l'àtom de Brom té un nombre atòmic de 35...
A) Vol dir que el nombre de neutrons és 35
B) Vol dir que el nombre de protons és 35
C) Vol dir que el nombre de neutrons és inferior a 35
D) Vol dir que el nombre de protons és superior a 35
 • 4. Si l'àtom de Brom té un nombre màssic de 80...
A) Vol dir que la suma de protons i neutrons és 80
B) Vol dir que el nombre de neutrons és 80
C) Vol dir que la resta de neutrons i protons és 80
D) Vol dir que el nombre de protons és 80
 • 5. Si l'àtom de Brom té un nombre màssic de 80...
A) Vol dir que Z+A = 80
B) Vol dir que A = 80
C) Vol dir que Z = 80
D) Vol dir que A-Z = 80
 • 6. Si l'àtom de Potassi té un nombre atòmic de 19...
A) Vol dir que: Z = 19
B) Vol dir que: Z+A = 19
C) Vol dir que: A = 19
D) Vol dir que: A-Z = 19
 • 7. Si l'àtom de Potassi té un nombre atòmic de 19...
A) La suma de protons i neutrons és també 19
B) El nombre d'electrons és també 19
C) La suma de protons i electrons és també 19
D) El nombre de neutrons és també 19
 • 8. Si l'àtom de Potassi té un nombre atòmic de 19...
A) Vol dir que el nombre de protons és superior a 19
B) Vol dir que el nombre de neutrons és inferior a 19
C) Vol dir que el nombre de neutrons és 19
D) Vol dir que el nombre de protons és 19
 • 9. Si l'àtom de Potassi té un nombre màssic de 39...
A) Vol dir que la resta de neutrons i protons és 39
B) Vol dir que el nombre de protons és 39
C) Vol dir que el nombre de neutrons és 39
D) Vol dir que la suma de protons i neutrons és 39
 • 10. Si l'àtom de Potassi té un nombre màssic de 39...
A) Vol dir que Z = 39
B) Vol dir que Z+A = 39
C) Vol dir que A = 39
D) Vol dir que A-Z = 39
 • 11. El nombre atòmic del Bor és...
A) 11
B) 5
C) 6
D) 16
 • 12. El nombre màssic del Bor és...
A) 6
B) 5
C) 16
D) 11
 • 13. Quants protons té l'àtom de Bor?
A) 16
B) 5
C) 6
D) 11
 • 14. Quants neutrons té l'àtom de Bor?
A) 16
B) 11
C) 5
D) 6
 • 15. Quants electrons té l'àtom de Bor?
A) 6
B) 5
C) 16
D) 11
 • 16. El nombre atòmic del Fòsfor és...
A) 16
B) 46
C) 15
D) 31
 • 17. El nombre màssic del Fòsfor és...
A) 15
B) 16
C) 31
D) 46
 • 18. Quants protons té l'àtom de Fòsfor?
A) 31
B) 46
C) 15
D) 16
 • 19. Quants neutrons té l'àtom de Fòsfor?
A) 16
B) 46
C) 31
D) 15
 • 20. Quants electrons té l'àtom de Fòsfor?
A) 16
B) 31
C) 46
D) 15
 • 21. Si aquesta és la configuració electrònica del Na, podem afirmar que...
A) Té tendència a guanyar 1 electró
B) Té tendència a guanyar 3 electrons
C) Té tendència a perdre 1 electró
D) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
E) Té tendència a perdre 3 electrons
 • 22. Si aquesta és la configuració electrònica del K, podem afirmar que...
A) Té tendència a guanyar 3 electrons
B) Té tendència a guanyar 1 electró
C) Té tendència a perdre 3 electrons
D) Té tendència a perdre 1 electró
E) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
 • 23. Si aquesta és la configuració electrònica del Ca, podem afirmar que...
A) Té tendència a perdre 4 electrons
B) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
C) Té tendència a guanyar 2 electrons
D) Té tendència a perdre 2 electrons
E) Té tendència a guanyar 4 electrons
 • 24. Si aquesta és la configuració electrònica del P, podem afirmar que...
A) Té tendència a guanyar 3 electrons
B) Té tendència a perdre 5 electrons
C) Té tendència a guanyar 5 electrons
D) Té tendència a perdre 3 electrons
E) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
 • 25. Si aquesta és la configuració electrònica del S, podem afirmar que...
A) Té tendència a perdre 2 electrons
B) Té tendència a guanyar 4 electrons
C) Té tendència a guanyar 2 electrons
D) Té tendència a perdre 4 electrons
E) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
 • 26. Si aquesta és la configuració electrònica del Se, podem afirmar que...
A) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
B) Té tendència a guanyar 2 electrons
C) Té tendència a guanyar 4 electrons
D) Té tendència a perdre 2 electrons
E) Té tendència a perdre 4 electrons
 • 27. Si aquesta és la configuració electrònica del Cl, podem afirmar que...
A) Té tendència a perdre 5 electrons
B) Té tendència a perdre 1 electró
C) Té tendència a guanyar 1 electró
D) Té tendència a guanyar 5 electrons
E) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
 • 28. Si aquesta és la configuració electrònica del Br, podem afirmar que...
A) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
B) Té tendència a guanyar 5 electrons
C) Té tendència a guanyar 1 electró
D) Té tendència a perdre 1 electró
E) Té tendència a perdre 5 electrons
 • 29. Si aquesta és la configuració electrònica del Ar, podem afirmar que...
A) Té tendència a perdre 2 electrons
B) Té tendència a perdre 3 electrons
C) Té tendència a guanyar 2 electrons
D) Té tendència a guanyar 3 electrons
E) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
 • 30. Si aquesta és la configuració electrònica del Kr, podem afirmar que...
A) Té tendència a guanyar 2 electrons
B) No té tendència ni a guanyar ni a perdre electrons
C) Té tendència a guanyar 4 electrons
D) Té tendència a perdre 2 electrons
E) Té tendència a perdre 4 electrons
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.