Cat 5è T9
Ortografia
Gramàtica
Expressió escrita
Lèxic
Català    5è
Diminutius, augmentatius i despectius
Tema 9
El subjecte: nucli i complements
p/b, t/d i c/g a final de mot
El cal·ligrama
A final de paraula                 p/b, t/d i c/g    sonen igual.Per saber quina lletra hem d’escriure, pensem que:-->Després de vocal tònica escrivim                       p, t o c: abric, forat, cap.        Excepcions: tub, fred, mag...,                             totes les paraules femenines               acabades en -itud i -etud: actitud, quietud...-->Després de vocal àtona o de consonant                 escrivim la mateixa lletra       que trobem en les paraules de la mateixa família:                 ràpid - rapidesa...
p/b, t/d i c/g a final de mot
Ahir vaig sopar po__ però em va agradar mol__.Vaig enviar una sol·licitu__ per poder pintar la façana de color ver__.Hi ha dos animals que em fan molta por: el llo__ i la ser__.Demà anirem a veure un ma__ fantàsti__ que sempre porta un abri__ llar__.Per vacances anirem a Escòcia i veurem el lla__ Ness i, si és possible, el dra__ que diuen que hi viu.En Joan s’ha constipat i ha de prendre xaro__.
Completa amb   d - t   p - b   g - c
Completa el dictat de la pàgina següent
escrivint les lletres que hi falten.
Dictat
Aquest estiu hem fe__ una excursió a Por__ Aventura am__ els nostres amics. A tots ens agrada mol__ el ris__, per això ens ho vam passar mol__ bé.
En una atracció vaig acabar xo__, però com que
feia tanta calor, e__ va anar bé.
Ningú no va fer el covar__i ens vam atrevir am__ to__.
El recor__ d’aquest dia ens acompanyarà to__el curs.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.