Tema 1. Normativa legal vigent
 • 1. La LOMCE ha_____________ la LOE
A) Derogat
B) Cancel·lat
C) Interromput
D) Modificat
 • 2. Principis del Decret 39/2011
A) integració
B) inclusió
C) Totes les respostes són correctes
D) qualitat
E) equitat
 • 3. L’atenció a la diversitat és el conjunt d’accions educatives que, en un sentit ampli, intenta donar resposta a les necessitats educatives de
A) tots els alumnes.
B) dels alumnes que presenten necessitats educatives especials.
C) dels alumnes que presenten necessittats específiques de suport educatiu.
 • 4. Segons el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, les adaptacions curriculars són
A) els ajustaments o les modificacions que es duen a terme sobre els elements del currículum per respondre a les necessitats del mestre
B) els ajustaments o les modificacions que es duen a terme sobre els elements de la programació d'aula per respondre a les necessitats de l‟alumne
C) els ajustaments o les modificacions que es duen a terme sobre els elements del currículum per respondre a les necessitats de l'alumne
D) Les adaptacions curriculars no existeixen
 • 5. Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix ....
A) currículum de l'educació infantil
B) currículum de l'educació primària
 • 6. Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el
A) currículum de l'educació infantil
B) currículum de l'educació primària
 • 7. Segons el decret 39/2011 les adaptacions curriculars significatives...
A) Les que s'aparten de manera substancial o significativa dels elements del currículum i afecten al grau de consecució dels sistemes d'avaluació establerts per a cada etapa, i si és el cas de les competències esecífiques.
B) Les que s'aparten de manera substancial o significativa dels elements del currículum i afecten al grau de consecució dels continguts establerts per a cada etapa, i si és el cas de les competències bàsiques.
C) Les adaptacions curriculars no existeixen
D) Les que s'aparten de manera substancial o significativa dels elements del currículum i afecten al grau de consecució dels objectius establerts per a cada etapa, i si és el cas de les competències bàsiques.
 • 8. Quines condicions ha de complir una alumne per estar dins butlleta com alumne de CP?
A) alumnat amb un desfassament curricular de 2 o més anys per condicions familiars, salut, personals
B) alumnat sense desfassament curricular de 2 o més anys per condicions familiars, salut, personals
C) Aquest alumnat no és considerat alumne NESE
D) Només poden estar en butlleta un màxim de dos anys.
 • 9. Qui elabora l'informe psicopedagògic d'un alumne NEE?
A) El coordinador de l'equip de suport.
B) El responsable és l'orientador del centre.
C) L'equip directiu juntament amb els membres de la CCP.
D) El tutor de l'alumne.
 • 10. És necessari que els pares coneguin que els seus fills presenten AC significatives en algunes àrees?
A) Si, sempre n'han d'estar assabentats.
B) No, és una informació que només han de conèixer els professionals del centre.
C) És opcional.
 • 11. Els alumnes d'IT han de tenir sempre una AC significativa?
A) No
B) Si, a més una AC significativa permament.
C) Si, en totes les àrees.
 • 12. Els alumnes DEA sempre han de tenir una AC significativa?
A) Si, per això estan dins butlleta NESE.
B) No
 • 13. L'alumnat d'IT estarà tota la seva escolaritat dins les butlletes d'alumnat NESE?
A) No
B) Si
 • 14. Les AC significatives repercuteixen en les titulacions dels alumnes?
A) No, l'alumnat obtindrà la titulació perquè haurà aconseguit els seus objectius.
B) Si, l'alumnat no obtindrà la titulació d'ESO
 • 15. Les ACS
A) No formen part de la programació, per tan nomás ha de quedar dins l'expedient de l'alumne.
B) S’han de concretar en la programació didàctica
 • 16. Les demandes d'avaluació psicopedagògica, han d'anar firmades per les famílies?
A) No és necessari, amb la firma del tutor és suficient.
B) Si
 • 17. Per quins elements està integrat el currículum?
A) Estàndards d’aprenentatge avaluables:
B) Objectius i continguts
C) Criteris d’avaluació:
D) Totes les respostes són correctes
E) Metodologia didàctica:
 • 18. Quantes competències té en compte el currículum de primària?
A) 4
B) 8
C) 7
D) 6
 • 19. Mary Warnock va adaptar el principi de________a l’àmbit educatiu a partir de les necessitats educatives especials
A) individualització
B) sectorització
C) normalització
D) inclusió
E) integració
 • 20. Les adaptacions curriculars no significatives són
A) Mesures ordinàries de suport
B) Mesures de suport específic
 • 21. Els alumnes que presenten necessitats educatives especials són aquelles derivades de
A) trastorns emocionals
B) trastorns generalitzats del desenvolupament
C) una discapacitat
D) trastorns greus de conducta
 • 22. L'alumnat d'IT tindrà ACS?
A) Si
B) No
 • 23. En quin document queda reflectida la propost d'escolaritzacio?
A) Informe psicopedagògic
B) ACS
C) Informe NESE
D) Dictamen d'escolarització
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.